Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  późna większość

  Grupa biernych konsumentów, którzy późno przyswajają nowości i naśladująpostępowanie większości. Są to sceptycy akceptujący innowacje pod wpływemkonieczności ekonomicznej lub presji społecznej. P.w. słabo reaguje na —> pro-mocję, a zakupów dokonuje pod wpływem opinii osób, które wcześniej...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /501

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  produkt anonimowy

  Produkt, na którym nie wymieniono producenta lub dystrybutora, względniewymieniono wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób uczestniczyli w jegowytwarzaniu. Typowymi p.a. są surowce i większość materiałów. Z uwagi nawiększe ryzyko związane z zakupem, p.a. są znacznie tańsze niż p. markowe,a zatem są...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /904

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawidłowości konsumpcji

  Obiektywne, powtarzające się związki lub relacje stanów rzeczy i procesówzachodzących w rzeczywistości, zbadane i sformułowane przez badaczy orazprzyjęte przez środowisko specjalistów. P.k. są elementem zbioru p. ekonomicz-nych związanych z gospodarką towarową i mechanizmem rynkowym. P.k...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /2 129

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  prawo grawitacji detalu

  Reguła ilościowa określająca wielkość strefy rynkowego oddziaływania dwóch—» ośrodków handlowych konkurujących ze sobą. Analogicznie do prawaoddziaływania dwóch „mas" w polu grawitacyjnym, p.g.d. określa proporcje,w jakich mieszkańcy miasta X położonego między dwoma dużymi ośrodkamihandlowymi A i...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /688

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PREMIE OD ZAKUPU

  Bezpłatne upominki rzeczowe, jakimi premiuje się zakup określonego produktu.P.o.z. mogą: 1) wywierać silny wpływ na wzrost sprzedaży tego produktu, 2) byćstosowane we wszystkich fazach cyklu życia produktu, 3) być „miniaturkami"promowanego produktu, 4) być dobrem komplementarnym w stosunku dopromowanego...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /428

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poziom życia

  Stopień zaspokajania materialnych i kulturalnych —» potrzeb społeczeństwa przezstrumień dóbr i odpłatnych usług oraz przez fundusz konsumpcji zbiorowej w danejjednostce czasu i przestrzeni. P.ż. jest kategorią wieloelementową. Najczęściejwyodrębnia się siedem składników p.ż.: wyżywienie...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /861

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Potrzeby

  Stan (lub proces, w którym taki stan występuje) braku czegoś i zarazem czynnikmotywujący do działania w celu odpowiedniej zmiany tego stanu. P. powstająw każdym wymiarze istnienia człowieka i na każdym etapie jego rozwoju.Wszystkie p. są nieograniczone co do czasu, liczby i przestrzeni. P. biologicznemają...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /966

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Potrzeby podstawowe

  Rodzaj —> potrzeb, które wynikają z biologicznych wymagań organiz-mu człowieka, są obiektywne i powszechnie zaspokajane. P.p. to p. zaspokajaniagłodu i pragnienia, mieszkania, ciepła, światła i ubrania. P.p. cechuje inercjai silna komplementarność. Wśród p.p. wyróżnia się p. elementarne...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /691

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  potrzeby wyższego rzędu

  Rodzaj —> potrzeb, które pojawiają się po zaspokojeniu —> potrzeb pod-stawowych i wynikają z różnych źródeł. Są to najczęściej p. związane z urządza-niem mieszkania, zagospodarowaniem wolnego czasu, zdobywaniem wiedzyi poznawaniem świata. P.w.r. są plastyczne i konkurują między sobą. Warunkiemich...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /423

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powierzchnia sklepu

  Wielkość obiektu handlowego w układzie poziomym (płaskim) wyrażonaw jednostkach powierzchni (m2). Jest to jeden z podstawowych mierników s.,jego charakterystyka techniczno-architektoniczna i funkcjonalna. Rozróżnia sięp. całkowitą s. (łączna p. wszystkich jego pomieszczeń bez względu na...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /971

  praca w formacie txt

Do góry