Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Produkty globalne

  Produkty, których marki są znane na całym świecie (np. Coca-Cola, Jeans, IBM).Ponieważ nabywcy p.g. ujawniają na całym świecie podobne —> preferencje, narynkach p.g. obserwuje się często przejawy tzw. standaryzującego podejścia donarzędzi marketingu, a zwłaszcza do —> promocji (np. używanie takich...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /468

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przetarg

  Zinstytucjonalizowana forma dokonywania zakupu większej ilości dóbr ma-terialnych i —> usług przez przedsiębiorstwa, instytucje, a także osoby fi-zyczne. Celem p. jest wybór najlepszego dostawcy, w tym przypadku podmiotuoferującego najkorzystniejszą —> cenę oraz inne warunki p. Zgodnie z przepisamikodeksu...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /1 183

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  promocja dodatkowa

  Zespół różnych instrumentów —> promocji, nie mieszczących się w ramachinnych środków —> komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem. Instrumentyp.d. wywołują nadzwyczajne, dodatkowe i krótkotrwałe bodźce zwiększającestopień atrakcyjności produktu dla nabywcy i podwyższającego jego skłonność...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /669

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  produkty komplementarne

  Produkty, których użytkowanie pociąga za sobą konieczność lub możliwośćnabycia innych. Komplementarność wynika z przyczyn technicznych (eksploata-cja komputera wymaga kupienia oprogramowania), tradycji (np. konsumpcjapewnych dań wymaga odpowiednich trunków) lub mody (np. skompletowaniemodnego stroju)...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /826

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  przetarg nieograniczony

  Forma —> przetargu polegającego na dopuszczeniu do udziału w postępowaniuprzetargowym nieograniczonego kręgu zainteresowanych przedsiębiorstw, in-stytucji oraz osób fizycznych. Oznacza to, że oferty zgłoszeniowe do p. mogąskładać zarówno firmy sektora prywatnego, jak i publicznego, firmy duże i małe,z...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /678

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  promocja nastawiona na konsumenta

  Rodzaj —> promocji dodatkowej, adresowanej do finalnego odbiorcy (—> kon-sumenta). Jest wyrazem —» strategii przyciągania. Do podstawowych instrumen-tów p.n.n.k. należą: —» obniżki cen, akcje wyprzedaży, bezpłatne próbki towarów,—> kupony, —> oferty refundowane, —» premie od zakupu, degustacje...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /666

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROCES USŁUG

  System czynności składających się na u., które zachodzą w określonym czasie.Identyfikacja i opisanie czynności wchodzących w skład p.u. mogą umożliwićwykrycie słabych punktów (punktów krytycznych) systemu, stwarzającychzagrożenie wykonania przez usługodawcę czynności w sposób nie...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /643

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROCES ZAKUPU

  Sekwencja —» decyzji konsumenta dotyczących nabywania dóbr i usług. Najczęś-ciej w p.z. wyróżnia się następujące fazy: uświadomienia potrzeby, identyfikacjisposobów zaspokajania potrzeby, oceny możliwości wyboru, zakupu i jego oceny.Podejmowanie decyzji o z. nie zawsze odbywa się w taki sam...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /664

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pozycjonowanie usług

  Proces kreowania wizerunku u. lub organizacji usługowej na rynku. Polega nazaplanowaniu i zdobyciu pożądanej pozycji u. lub organizacji usługowej w świa-domości nabywców, uzyskaniu najbardziej korzystnego miejsca natzw. mapie preferencji konsumenta. W procesie p.u. wyróżnia się trzy etapy:pierwszy — polega...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /976

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Produkt

  Jakiekolwiek dobro, usługa, organizacja, idea, miejsce, a także kwalifikacjei umiejętności człowieka oraz ich kombinacje, które można oferować na rynku,ponieważ zaspokajają określone potrzeby lub pragnienia. Dlatego p. jest takżeokreślany jako zbiór korzyści dla nabywcy p. P. można rozpatrywać na...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /1 791

  praca w formacie txt

Do góry