Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  pułap ceny

  Maksymalna wysokość ceny oszacowana przez sprzedawcę, która może byćzaakceptowana przez nabywców z danego —» rynku docelowego. P.c. zależy odsplotu wielu subiektywnych czynników, którymi kierują się nabywcy i któreznajdują odzwierciedlenie w sumie korzyści, jakich oni oczekują od danegoproduktu lub...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /503

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  produkty organizacji niezyskowych

  Oczekiwane korzyści lub sprawiana satysfakcja oferowane obecnym i potencjal-nym odbiorcom (klientom i —> donatorom organizacji niezyskowych), którychźródłem są dostarczone —> usługi (np. z zakresu ochrony zdrowia, oświaty), pro-pagowane idee (np. walka o ochronę środowiska, o prawa konsumenta), promo-wane...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /789

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Promocja personelu sprzedażowego

  Rodzaj —» promocji dodatkowej, zorientowanej na własny personel sprzedażowy.P.p.s. odbywa się głównie poprzez: 1) system wynagradzania nastawiony na silnestymulowanie wzrostu sprzedaży, 2) cykliczne spotkania kierownictwa firmyz personelem sprzedażowym oraz 3) kształtowanie wiedzy fachowej sprzedaw-ców...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /369

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Produkty substytucyjne

  Produkty, które są nabywane zamiast innych p. z uwagi na ich zdolność dopodobnego zaspokajania danych potrzeb, często przy korzystniejszych cenach.Zastępowalność bezpośrednia jest możliwa, gdy p. zastępujący ma większość cechp. zastępowanego (np. różne gatunki chleba). Zastępowalność pośrednia...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /888

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  promocja usług

  Zespół działań, którego celem jest informowanie, przekonywanie i wpływanie nadecyzje zakupu klientów (—> promocja). P.u. może mieć na celu: wzrostsprzedaży u., utrzymanie lub zwiększenie udziału w —> rynku usług, wprowadze-nie lub umocnienie wizerunku firmy lub u., kreowanie różnic...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /1 586

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  projekt marketingowy

  Fragment (część) programu marketingowego (—> marketingowe programy in-strumentalne), odnoszący się do realizacji określonych zadań marketingowychw danym czasie. P., jak i programy marketingowe są składnikami jednorazowego(np. rocznego) —> planu marketingowego. Typowe p.m. mogą objąć np...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /905

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Promocja w organizacjach niezyskowych

  Zespół działań, które informują, przekonują i skłaniają klientów do korzystaniaz produktów o.n. P. służy też zdobywaniu zaufania oraz funduszy warunkującychdziałalność i rozwój o. Środki —> promotion-mix w o.n. to: —> reklama, —> sprze-daż osobista, —> promocja dodatkowa, -» publicity i -4 public...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /885

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  projekt reklamówki

  Wstępny plan reklamy telewizyjnej. Strona wizualna jest przedstawiana zapomocą fotografii, rysunków, szkiców. Uzupełnia ją dokładny opis sferydźwiękowej. P.r. jest przedstawiany klientowi do akceptacji, a następnie, pozatwierdzeniu, stanowi podstawę nakręcenia spotu reklamowego.

   

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /311

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  promocja wąska

  Rodzaj —> promocji, wyróżniony ze względu na charakter rynku adresatów.W p.w. grupa docelowa jest mniejsza od kręgu potencjalnych nabywców. Grupa tajest w stanie kształtować opinię o promowanym produkcie i/lub firmie (—> lideropinii) i podejmować decyzje zakupowe dotyczące większej grupy konsumentów(np...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /425

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  promocja agentów i pośredników

  Rodzaj —> promocji dodatkowej, zorientowanej na zewnętrzne służby sprze-daży: agentów i pośredników przedsiębiorstwa. W p.a. i p. wykorzystuje się ta-kie instrumenty promocji, jak: —> cena zmienna, —> rabaty i premie, promowanielisty dealerów poprzez reklamę finansowaną w całości przez...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /635

  praca w formacie txt

Do góry