Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  RZETELNOŚĆ POMIARU

  Ścisłość wyników uzyskiwanych przy powtarzaniu p. w tych samych warunkach.Wyniki rzetelne są pozbawione błędów przypadkowych (—> błąd przypadkowy).Do najbardziej znanych metod badania r.p. należą: metoda powtarzania p., metodap. równoległych, metoda połówkowa i metoda...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /352

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SEGMENTACJA RYNKU

  Podział rynku na podstawie określonych kryteriów na względnie homoge-niczne rynki cząstkowe (względnie jednorodne grupy konsumentów) nazy-wane —> segmentami, które wyznaczają obszar ekspansji przedsiębiorstwai stanowią punkt odniesienia dla ustalenia —> rynku docelowego zbytu orazformułowania —> strategii...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /1 527

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SEGMENT RYNKU

  Względnie jednorodna (homogeniczna) grupa konsumentów, do których kierujesię działania marketingowe, wyodrębniona w procesie —> segmentacji rynku napodstawie określonego kryterium lub kryteriów. Poprawnie wyodrębniony s.powinien spełniać kryteria: 1) mierzalności (możliwość uzyskania informacjio cechach...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /1 015

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sektor usług

  Rezydualna część gospodarki, która obejmuje wszystkie gałęzie poza rolnictwemi leśnictwem (s. I) oraz przemysłem i budownictwem (s. II). Do s.u. (s. III) zaliczasię: transport i łączność, obrót towarowy, gospodarkę komunalną i mieszkaniową,ochronę zdrowia, oświatę, naukę, administrację, finanse...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /1 596

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SEGMENTACJA DEMOGRAFICZNA

  Podział rynku na —> segmenty na podstawie cech osobistych konsumentów lubcech —> gospodarstw domowych, np. dochodów, płci, wieku, wykształcenia, fazycyklu życia rodziny, religii, narodowości. Rodzaj —> segmentacji rynku, którejpunktem wyjścia jest —> konsument. S.d. opiera się na założeniu, że konsumencio...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /803

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SIEĆ HANDLOWA

  Zbiór jednostek handlowych, które tworzą całość organizacyjną, funkcjonalnąi terytorialną i spełniają funkcje obsługi odpowiednich grup klientów indywidual-nych oraz instytucjonalnych w zakresie sprzedaży —» dóbr. Z punktu widzeniaformalnoprawnego s.h. jest to zbiór różnorodnych podmiotów gospodarczycho...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /1 322

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RYNEK DÓBR KONSUMPCYJNYCH

  Zespół transakcji dobrami i usługami, które służą zaspokajaniu potrzeb in-dywidualnych konsumentów i ich gospodarstw domowych. Konsument na tym r.dokonuje zakupów na podstawie istniejącego w danym momencie systemu cenoraz posiadanych dochodów, którymi rozporządza. Uczestnikami r.d.k. sąproducenci różnych...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /422

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RYNEK DÓBR PRZEMYSŁOWYCH

  Zespół transakcji kupna-sprzedaży dóbr służących do produkcji. Przedmiotemtransakcji na r.d.p. są: surowce, maszyny, narzędzia i akcesoria używanew produkcji, części zamienne, komponenty produktów i usługi niezbędne dotworzenia nowych produktów. Podmiotami r.d.p. są jednostki i organizacje...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /727

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RYNEK INSTYTUCJI I ZAMÓWIEŃ RZĄDOWYCH

  Rynek instytucji obejmuje szkoły, szpitale, domy opieki społecznej, więzie-nia i inne i. dostarczające produkty i usługi ludziom znajdującym się pod ichopieką. Ze względu na odrębne cechy i potrzeby tego r. wiele podmiotówwyspecjalizowało się w produkcji i sposobach sprzedaży tym i., tworząc u...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /1 125

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROZWÓJ NOWEGO PRODUKTU

  Działalność, której celem jest uzyskanie —> nowego lub zmodyfikowanegoproduktu lepiej i/lub inaczej zaspokajającego potrzeby dotychczasowe i/lubpotrzeby nowo ujawnione. Procedurę r.n.p. rozpatruje się z punktu widzeniawytwórcy, a więc czynności podejmowanych wewnątrz przedsiębiorstwa. W pro-cesie r.n.p...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /1 085

  praca w formacie txt

Do góry