Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  UDZIAŁ

  Proces gospodarowania jest nierozerwalnie związany z istnieniem prawa własności. Przedsiębiorstwa prowadzą bowiem swą działalność, korzystając z majątku przekazanego im przez ich właścicieli, którzy zachowują dla siebie pewne prawa wynikające z udostępnienia posiadanego kapitału. W praktyce...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /10 604

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UBEZPIECZENIA RENTOWE

  System świadczeń pieniężnych, z których finansowane są wypłaty rent z tytułu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej, rent szkoleniowych, rent rodzinnych, dodatków do rent rodzinnych dla sierot zupełnych, dodatków pielęgnacyjnych, zasiłków pogrzebowych oraz koszty prewencji...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /349

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UDZIAŁY MNIEJSZOŚCI W WYNIKU NETTO

  Kategoria związana z procedurą konsolidacyjną podejmowaną przy sporządzaniu sprawozdań finansowych dla grupy kapitałowej. Oznaczają prawa do przyrostu aktywów netto (tj. wyniku finansowego) wykazywanego w skonsolidowanym rachunku zysków i strat przynależne akcjonariuszom i udziałowcom mniejszościowym...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /944

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

  System świadczeń pieniężnych przysługujących ubezpieczonym w razie choroby, niezdolności do pracy, starości, śmierci, macierzyństwa itp. realizowany z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obejmuje ubezpieczenia emerytalne, ubezpieczenia rentowe, ubezpieczenia chorobowe, ubezpieczenia...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /5 389

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UMOWA KREDYTU

  Umowa konsensualna i dwustronnie zobowiązująca; zgodnie z nią bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, natomiast kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w u.k...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /1 372

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UBEZPIECZENIA W GOSPODARSTWIE ROLNICZYM

  Ubezpieczenia te obejmują: obowiązkowe ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych, obowiązkowe ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, ubezpieczenia dobrowolne, obowiązkowe ubezpieczenie...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /7 016

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRANSAKCJE ELEKTRONICZNE

  Transakcje cyfrowe, transakcje komputerowe, sieciowe, internetowe, zakupy w Internecie, transakcje dokonywane za pomocą środków technicznych i oprogramowania komputera podłączonego do sieci Internet - umieszczonych w sieci internetowej wirtualnych witrynach sklepowych i usługowych. T.e. obejmują cały proces...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /3 569

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TECHNOLOGIA INFORMATYCZNA

  Komputerowa technologia przetwarzania danych. Jej istotą  jest wyznaczony programem tok powtarzalnych operacji przetwarzania danych. Składają się na nią zaprogramowane układy (struktury) i procedury (przebiegi) pozyskiwania informacji. W t.i. procedury rozpoczynają się i kończą strukturami.

  Występuje...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /1 207

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE

  Inwestycje rzeczowe z przeznaczeniem operacyjnym lub inwestycyjnym, w wyniku których powstaje nowy obiekt rzeczowego aktywu trwałego (środek trwały lub nieruchomość inwestycyjna) lub ulepszane są istniejące obiekty tych aktywów.

  Obejmują koszty związane ze wznoszeniem, modernizacją, adaptacją itp...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /7 132

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TECHNOLOGIA PRZETWARZANIA DANYCH

  Pojęcie technologii przetwarzania danych zawiera w sobie technologię informatyczną i tok pracy ręcznej w zakresie przetwarzania danych. Współcześnie zakres pracy ręcznej w rachunkowości radykalnie się zmniejsza i praca ta jest na ogół związana z technologią informatyczną.

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /299

  praca w formacie txt

Do góry