Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  UTRATA WARTOŚCI AKTYWÓW

  Występuje wówczas, gdy wartość bilansowa danego aktywu jest wyższa od jego wartości odzyskiwanej. W praktyce, na każdy dzień bilansowy jednostka analizuje i ocenia, czy istnieją przesłanki wskazujące na utratę wartości jakiegoś składnika aktywów. Jeśli przesłanki takie wystąpią, jednostka...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /5 324

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UMOWA O BUDOWĘ

  Kontrakt budowlany, umowa o usługę budowlaną, umowa, której przedmiotem jest budowa składnika majątku trwałego lub grupy tych składników ściśle ze sobą powiązanych lub wzajemnie zależnych pod względem projektowym, technologicznym, ostatecznego przeznaczenia lub sposobu użytkowania.

  Ze względu na...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /5 409

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE

  System powszechnych świadczeń rzeczowych (leki, leczenie itp.) przysługujących ubezpieczonym w razie choroby, śmierci, macierzyństwa, niezdolności do pracy, oparty na zasadach: solidarności społecznej, samorządności, samofinansowania, prawa wolnego wyboru lekarza i NFZ, zapewnienia równego dostępu do...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /2 190

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRASANT

  To wystawca weksla trasowanego, który wydaje innej osobie polecenie bezwarunkowego zapłacenia określonej kwoty na rzecz osoby trzeciej. Jest on głównym dłużnikiem wekslowym do momentu akceptacji weksla przez trasata. Po akceptacji t. staje się dłużnikiem wtórnym.

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /292

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UMOWA RACHUNKU BANKOWEGO

  Jest umową nazwaną i konsensualną. Przez u.r.b. bank zobowiązuje się względem posiadacza rachunku do przechowywania jego środków pieniężnych na czas oznaczony lub nieoznaczony oraz do przeprowadzania na jego zlecenie rozliczeń pieniężnych. Umowa ta musi dla swej ważności być sporządzona na piśmie i...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /1 768

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UBEZPIECZENIE BEZPOŚREDNIE

  Jest to umowa między ubezpieczycielem (zakładem ubezpieczeń) sprzedającym usługi ochrony ubezpieczeniowej a ubezpieczającym (osobą kupującą usługę ochrony ubezpieczeniowej). W umowie tej zakład ubezpieczeń zobowiązuje się do spełnienia określonego świadczenia w postaci wypłaty określonej sumy...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /1 077

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRASAT

  Osoba, której wystawca weksla trasowanego poleca zapłacenie sumy wekslowej na rzecz innej osoby. T. nie jest wystawcą weksla, ale zobowiązuje się do zapłaty sumy wekslowej w momencie akceptacji weksla trasowanego. Po zaakceptowaniu weksla t. staje się głównym dłużnikiem weksla trasowanego.

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /313

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  URUCHAMIANIE ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH

  Uruchamianie środków na wydatki budżetowe odbywa się w drodze przekazywania środków pieniężnych na rachunki bieżące państwowych jednostek budżetowych - odpowiednich dysponentów środków budżetowych, przez obciążenie centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa. W budżetach jednostek samorządu...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /1 196

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UDOSTĘPNIENIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

  Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, spółki akcyjne oraz spółdzielnie są obowiązane do udostępnienia wspólnikom, akcjonariuszom lub członkom rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności przedsiębiorstwa, a także opinii wraz z raportem...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /902

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY

  Powołany ustawą z 29 kwietnia 1985 r. o TK. Zakres działania TK poszerzyły nowele konstytucyjne z 1989 i 1992 r. Natomiast Konstytucja RP z 1997 r. wprowadziła w regulacji TK tak znaczne zmiany, że konieczne stało się uchwalenie w 1 sierpnia 1997 r. nowej ustawy o TK. Trybunał Konstytucyjny jest organem...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /4 141

  praca w formacie txt

Do góry