Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  ŚWIADECTWO MATERIALNE USŁUG

  Materialne aspekty -» procesu usług. Obejmują one oddziaływania przedsiębior-stwa w zakresie: materialnego otoczenia procesu świadczenia u. (np. umeb-lowanie, kolorystyka, poziom hałasu), użytkowanych dóbr materialnych (np.rodzaje wynajmowanych samochodów) oraz inne m. aspekty świadczenia u. (np.opakowanie...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /513

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  system dystrybucji

  Celowo wyodrębniony zbiór podmiotów rynkowych łączących się w sposóbbezpośredni lub pośredni w procesie oferowania —> produktów oraz doprowadza-nia ich do finalnych nabywców. Obejmuje on podmioty tworzące —> kanałydystrybucji oraz rozwiązania logistyczne zapewniające efektywne funkcjonowa-nie kanałów...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /698

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tablica reklamowa

  Duża plansza reklamowa umieszczana w miejscach o dużym natężeniu ruchusamochodowego i nabywców (na ulicach, przy drogach, na ścianach budynków);forma reklamy plakatowej. T.r. nazywa się także kilkusekundowy anons przed i/lubpo programie telewizyjnym, informującym o nazwie jego...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /323

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  system informacji o konsumpcji

  Zbiór danych ze źródeł pierwotnych i wtórnych, opisujących stan i —> strukturękonsumpcji. S.i.o k. obejmuje cztery przekroje: 1) przedmiotowy (rzeczowy),2) podmiotowy (—> konsumenci i —> gospodarstwa domowe), 3) przestrzenny(struktury osiedleńcze) i 4) czasowy (krótkie, średnie i długie okresy)...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /1 234

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Taksonomia

  Dyscyplina statystyczna zajmująca się zasadami i procedurami klasyfikacji,porządkowania, grupowania i podziału obiektów na rozłączne i wyczerpującepodzbiory, zawierające obiekty najbardziej do siebie podobne, a jednocześnienajbardziej niepodobne do obiektów należących do innych...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /330

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  styl życia

  Specyficzny zespół codziennych zachowań określonej zbiorowości ludzkiej,który jest wyrazem położenia społecznego i umożliwia jej społeczną identyfika-cję. S.ż. to nie tylko zachowania ludzkie, lecz także psychofizyczne mechanizmybędące podstawami owych zachowań, a zwłaszcza —> motywy, —>...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /642

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STRUMIENIE W KANALE DYSTRYBUCJI

  Przepływy informacji, środków rzeczowych i finansowych realizowane przezposzczególnych uczestników —> kanału dystrybucji. Najważniejsze s. w k.d.tworzy przepływ: 1) informacji (np. zbieranie i przekazywanie informacjidotyczących potencjalnych nabywców, odbiorców, konkurentów, szans i za-grożeń), 2) promocji...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /1 934

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  styl obsługi

  Odpowiednio dobrany zespół metod, środków i działań sprzedawcy mających nacelu pozyskanie klienta i sfinalizowanie sprzedaży dobra lub usługi w punkciesprzedaży detalicznej. Wyróżnia się dwa przeciwstawne s.o. klienta, czylihard-selling oraz soft-selling. Hard-selling odpowiada tradycyjnej...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /1 505

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STRATEGIE KONKURENTÓW RYNKOWYCH

  Strategie marketingowe wyróżnione ze względu na typy uczestników walkikonkurencyjnej w danym sektorze (gałęzi konkurencyjnej) oraz z uwagi napodejmowane przez nich działania (zachowania) konkurencyjne. Do s.k.r. na-leżą s.: liderów r., pretendentów, naśladowców i specjalistów od nisz (luk) r.Wśród s...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /2 253

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STRATEGIE WEJŚCIA NA RYNKI ZAGRANICZNE

  Strategie dotyczące wyboru określonej formy działalności zagranicznej orazsposobu ekspansji na r.z. i kolejności ich opanowywania. Czynnikiem decydują-cym o wyborze właściwej s. jest pozycja przedsiębiorstwa na r. (atuty konkuren-cyjne) porównywana z atrakcyjnością rynku. W przypadku słabych atutów i...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /1 481

  praca w formacie txt

Do góry