Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  test skojarzeń słownych

  Technika projekcyjna polegająca na zbieraniu informacji, w której bodźcemkierowanym do —> respondenta jest pojedynczy wyraz. Respondent udzielaspontanicznej odpowiedzi. T.s.s. ma wiele cech podobnych do —> testu uzupeł-niania zdań. 

   

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /274

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TERMIN DOSTAWY

  Termin przekazania d. kupującemu. Niedostarczenie d. w ustalonym dniu lubokresie powoduje skutki określone w umowie lub —> ogólnych warunkach dostaw.Terminowość d. można oceniać na podstawie wskaźnika relacji liczby d.opóźnionych do otrzymanych ogółem.

   

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /299

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TERMS OF TRADE

  Stosunek, w jakim jedne dobra wymienia się na inne w obrocie między-narodowym. Cenowe t.o.t. wyrażają stosunek cen towarów eksportowanych docen towarów importowanych; towarowe t.o.t. — proporcje ilościowe, w jakichposzczególne towary uczestniczące w obrocie międzynarodowym są wzajemniewymieniane;...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /493

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEST KINOWY

  Metoda pomiaru skuteczności reklamy. Jej istota sprowadza się do oceny zmianpreferencji nabywców uczestniczących w eksperymencie (np. w sali kinowej)i pomiaru stopnia ich gotowości do zakupu reklamowanego produktu. Skutecz-ność reklamy mierzona za pomocą t.k. wyraża się zmianą ostatecznych decyzjinabywców...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /379

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEST LABORATORYJNY

  Technika projekcyjna polegająca na ocenie danego produktu w laboratorium. T.l.powinien dostarczyć informacji o cechach technicznych i użytkowych produktu,które później porównuje się z przyjętym wzorcem. Wynik porównania stanowipodstawę oceny produktu.

   

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /294

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  teoria trzech uderzeń

  Koncepcja —> kampanii reklamowej H. Krugmana, wg której, aby niezde-cydowany nabywca podjął decyzję zakupu konieczne są „trzy uderzenia re-klamowe": pierwsze wywołuje potrzebę i zainteresowanie produktem, drugieinicjuje proces dekodowania oferty i wartościowania postrzeganych alternatywzakupu, trzecie...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /418

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Targi

  Miejsca spotkań handlowych organizowanych regularnie, zawsze w tym samymośrodku, w ustalonych odstępach czasu i o ograniczonym z góry czasie trwania.Zadaniem t. jest umożliwianie uczestnikom zaprezentowania wzorów ich wy-twórczości w celu dokonania —> transakcji handlowych. Podstawowymi funk-cjami t. są:...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /2 227

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  teorie zarządzania marketingowego

  Teorie lub podejścia teoretyczno-metodyczne do problematyki —» zarządza-nia marketingowego. Wyróżnia się —jako podstawowe — podejścia: funkcjo-nalne, decyzyjne i instrumentalne. W podejściu funkcjonalnym istotę i przed-

  miot z.m. wyprowadza się z t.z. zorientowanej na funkcje przedsiębiorstwa:podstawowe...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /2 143

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Targowisko

  Wyodrębnione formalnie przez władze lokalne miejsca wewnątrz jednostekosadniczych, w których jest prowadzona sprzedaż głównie płodów rolnych,a niekiedy także innych artykułów codziennego użytku bezpośrednio przez ichproducentów, rzadziej pośredników. W Polsce funkcjonują dwa rodzaje t.:t. rolnicze oraz...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /802

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TARYFA PRZEWOZOWA

  Wykaz stawek przewozowych oraz warunków przewozu podany do publicznejwiadomości, najczęściej zatwierdzany (lub ustalany) przez organ administracjipaństwowej, samorząd lokalny, zrzeszenie przewoźników, międzynarodoweorganizacje transportowe. T.p. stanowi —» ofertę przewoźnika, a ceny w niejustalone są...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /800

  praca w formacie txt

Do góry