Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Charakterystyka polskiego systemu kursowego

  Ewolucja polskiej polityki kursowej:

  I etap

  – stały kurs walutowy (01.01.1990 – 15.05.1991)

  – polityka była elementem programu stabilizacyjnego (Plan Balcerowicz), główny cel to ograniczenie inflacji + stały kurs walutowy na poziomie 1 USD = 9.500 zł. Wtedy nie było ryzyka kursowego.

  II etap – stały kurs...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /tedi Dodano /18.03.2011 Znaków /1 723

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityka kursowa

  W przypadku prowadzenia przez władze gospodarcze danego kraju określonej polityki kursowej, będącej wypadkową ogólnej polityki ekonomicznej, muszą zostać przesądzone trzy bardzo istotne kwestie:

  1)poziom kursu walutowego

  - dokonuje się bardzo istotnego i w praktyce bardzo trudnego wyboru między kursem...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /tedi Dodano /18.03.2011 Znaków /1 772

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie i skutki dewaluacji

  Dewaluacja - spadek wartości waluty wywołany decyzja władz monetarnych.Dewaluacje przeprowadza się aby zwiększyć opłacalość eksportu, która polega na osłabieniu kursu waluty krajowej. Także w tym przypadku można wyróżnić 2 aspekty:

  zewnętrzny i zewnętrzny mechanizmu oddziaływania dewaluacji (i...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /tedi Dodano /18.03.2011 Znaków /1 116

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Efekt Balassy – Samuelsona

  Efektem Balassy - Samuelsona w teorii ekonomii nazywa się wpływ wymiany międzynarodowej na ogólny poziom cen oraz kształtowanie się kursu walutowego. Efekt ten występuje, gdy wzrost produktywności w sektorze obrotu międzynarodowego jest szybszy niż w sektorze krajowym.

  Efekt B-S ukazuje dylemat

  - czy...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /tedi Dodano /18.03.2011 Znaków /569

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kurs walutowy a inflacja

  Eksporterzy nie będą usatysfakcjonowani ze zmian kursu (deprecjacji nominalnej), jeżeli jej tempo będzie niższe niż stopa inflacji, ponieważ wpływa to na wzrost kosztów surowców , robocizny itp. Wówczas inflacja nie będzie w pełni rekompensowana przez zwyżkę dochodów z eksportu w efekcie wolniejszego...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /tedi Dodano /18.03.2011 Znaków /2 107

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ogólna charakterystyka systemów kursowych

  We współczesnej gospodarce światowej można wyróżnić dwa podstawowe systemy kursowe:

  1) kursu płynnego (floating rate)

  - wyznaczanego przez relacje popytu i podaży na rynku walutowym, czyli kursu kształtującego się na rynku. System kursu płynnego może w praktyce mieć postać kursu formalnie...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /tedi Dodano /18.03.2011 Znaków /1 045

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ceny dewizowe w handlu zagranicznym

  Przez ceny dewizowe rozumiemy ceny występujące w transakcjach zawieranych na rynku międzynarodowym. Ich poziom jest bliski zwykle obiektywnie kształtującym się „cenom światowym.W konkretnej transakcji handlu zagranicznego cena dewizowa może się odchylać od cen światowych w efekcie oddziaływania wielu...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /tedi Dodano /18.03.2011 Znaków /811

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ceny światowe. Tendencje zmian cen w handlu międzynarodowym

  Cena światowa

  - to cena najbardziej reprezentatywna, najdokładniej odzwierciedlająca koniunkturę panującą na danym rynku międzynarodowym. Cena światowa to wyrażona w pieniądzu światowym wartość towarów będących przedmiotem wymiany międzynarodowej. W ujęciu praktycznym za ceny światowe uznaje...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /tedi Dodano /18.03.2011 Znaków /1 237

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cena i kurs walutowy a efektywność transakcji

  Podstawowym kryterium podejmowania decyzji w działalności gospodarczej jest jej efektywność. Najogólniej mówiąc, przez efektywność danej działalności gospodarczej rozumiemy uzyskanie w danym czasie efektów wyższych od nakładów. Ogólnym kryterium efektywności działalności gospodarczej jest wielkość...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /tedi Dodano /18.03.2011 Znaków /3 340

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady opodatkowania transakcji wewnątrzwspólnotowych i transakcji zawieranych z krajami trzecimi

  Po wejściu Polski do UE zharmonizowanie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. Z godnie z tym opodatkowaniu podatkiem od tawartów i usług podlegają:

  - odpłatna dostawa towarów i odplatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport i import towarów, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /tedi Dodano /18.03.2011 Znaków /1 595

  praca w formacie txt

Do góry