Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  ZARZĄDZANIE LUKĄ OKRESOWOŚCI

  Duration czyli okresowość to suma ważonych względem czasu indywidualnych zdyskontowanych przepływów pieniężnych z inwestycji w stosunku do bieżących wartości tych inwestycji. Jest to średni czas życia inwestycji rozumiany jako okres, po którego upływie inwestor otrzyma zwrot kapitału z oczekiwanymi...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /bosa.vanessa Dodano /22.03.2011 Znaków /2 916

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RYZYKO STOPY PROCENTOWEJ

  Ryzyko stopy procentowej można określić jako zagrożenie wynikające z niekorzystnego wpływu zmiany rynkowych stóp procentowych przy posiadanej przez Bank strukturze aktywów i pasywów.

  Ryzyko związane ze zmienną stopą procentową definiuje się jako niebezpieczeństwo, że różnica między kwotą...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /bosa.vanessa Dodano /22.03.2011 Znaków /3 247

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZARZĄDZANIE RYZYKIEM BANKOWYM

  Pojawienie się nowych produktów i rozwiązań na rynku finansowym powoduje powstanie nowych ryzyk i zagrożenie dla działalności banku komercyjnego. W związku z tym banki zaczynają zarządzać ryzykiem.

  Zarządzanie ryzykiem to przedsięwzięcia mające na celu planową i celową analizę oraz sterowanie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /bosa.vanessa Dodano /22.03.2011 Znaków /10 841

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZYCZYNY WPŁYWAJĄCE NA WZROST RYZYKA

   

  Bank działa w warunkach niepewności przyszłych zdarzeń. Informacje posiadane podczas podejmowania decyzji zazwyczaj nie są pełne i dokładne, dalszy rozwój wydarzeń też nie zawsze można trafnie przewidzieć. Ryzyka nie można uniknąć, jest bowiem wiele różnych czynników powodujących...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /bosa.vanessa Dodano /22.03.2011 Znaków /2 735

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POJĘCIE RYZYKA BANKOWEGO, RODZAJE

  Ryzyko instytucji finansowej to zagrożenie, wynikami działań odmiennymi od zamierzonych celów. W książce: „Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej” prof. Jachowicz wskazuje jako główne źródło ryzyka brak możliwości doskonałej antycypacji stanów przyszłych oraz wskazuje możliwość wystąpienia stanów...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /bosa.vanessa Dodano /22.03.2011 Znaków /3 546

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rynek giełdowy

  Rynek giełdowy - etymologia pojęcia.

  Rynki finansowe, w obecnym czasie i przy obecnym systemie finansowym, odgrywają kluczową rolę w wymianie handlowej. Pośredniczą one w wymianie aktywów finansowych między podmiotami gospodarczymi, zapewniając wzrost efektywności gospodarczej, mobilizację...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.03.2011 Znaków /6 168

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Producent

  Charakterystyka

  ''

  Producent-osoba fizyczna lub prawna, która produkuje towar lub świadczy usługi mając na celu zwiększenie zysku, ponosząc koszty związane z wytworzeniem i realizacją towarów lub usług.

  Według prawa producent, który wytwarza szkodliwy produkt odpowiada za szkodę wyrządzoną po przez...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.03.2011 Znaków /2 905

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza SWOT

  Opisując metody analizy strategicznej nie sposób pominąć analizy SWOT, jako metody formułowania strategii rozwoju firmy. Jest ona związana z jednej strony z iden­tyfikacją silnych i słabych stron firmy (Strength, Weaknesses), a z drugiej - szans i zagrożeń występujących w otoczeniu (Opportunities...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /max Dodano /22.03.2011 Znaków /2 110

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zalety i wady metod portfelowych

  Podstawową ideą i przeznaczeniem opisanych powyżej macierzy jest analiza istniejącej działalności firmy zdywersyfikowanej. Są to narzędzia ułatwiające formuło­wanie strategii i alokacji zasobów firmy a także analizę konkurentów. Umożliwiają identyfikację wpływów zewnętrznych i wewnętrznych na...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /max Dodano /22.03.2011 Znaków /1 258

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Macierz A. D. Little

  Firma doradcza A.D. Little opracowała metodologię planowania strategicznego opartą na modelu cyklu rozwoju sektora. Macierz ta służy do celów podobnych, co macierz wzrostu / udziału BCG czy macierz atrakcyjności sektorów McKinsey. Składa się z dwóch współrzędnych. Pierwsza określa pozycję...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /kaskader Dodano /22.03.2011 Znaków /386

  praca w formacie txt

Do góry