Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Płynność a rentowność banku

  Występują rozbieżności między terminami wymagalności pasywów i zapadalności aktywów, ujawniają one brak środków do pokrycia zobowiązań. Stanowi to zagrożenie dla płynności banku.

  Sprzeczność między dochodem a płynnością.

  -transformacja terminów sprzyja wzrostowi dochodów...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /bosa.vanessa Dodano /22.03.2011 Znaków /1 513

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zarządzanie ryzykiem płynności – podstawowe pojęcia

  Ryzyko płynności jest to ryzyko występujące w obszarze finansowym. Oznacza zagrożenie przejściowej lub całkowitej utraty płynności przez bank. Ryzyko utraty płynności występuje podobnie jak w przedsiębiorstwie, gdy zagrożona jest zdolność banku do spłacenia zobowiązań.

  Przyczyny wystąpienia...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /bosa.vanessa Dodano /22.03.2011 Znaków /1 756

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opcje walutowe

  OPCJA jest to instrument finansowy dający jego nabywcy prawo (ale nie nakładający na niego obowiązku) do sprzedaży lub zakupu jednej waluty za inną w określonym momencie w przyszłości po z góry określonym kursie.

  Posiadacz opcji nabywa prawo (nie zaś zobowiązanie), a wystawca opcji przyjmuje na...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /bosa.vanessa Dodano /22.03.2011 Znaków /3 676

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SWAP-y walutowe (currency swaps)

  Istota swapu walutowego polega na tym, iż strony transakcji przekazują sobie wzajemnie, w momencie zawarcia kontraktu, określone sumy pieniężne wyrażone w dwóch różnych walutach i zwracają je sobie w czasie obowiązywania umowy według ustalonego planu regulującego zasady i terminy płatności odsetek i...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /bosa.vanessa Dodano /22.03.2011 Znaków /2 055

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Transakcje zabezpieczające ryzyko walutowe FUTURES

  Zabezpieczenie się przed ryzykiem walutowym za pomocą FUTURES może przybierać dwojaką formę:

  long - hedge – polega na zakupie futures w sytuacji gdy przewiduje się wzrost kursu waluty np. DM wobec USD, zysk uzyskany ze sprzedaży FUTURES w terminie późniejszym pozwala na zrekompensowanie strat...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /bosa.vanessa Dodano /22.03.2011 Znaków /633

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kontrakty walutowe SPOT i FORWARD

  Kontrakt walutowy jest umową wiążącą między dwoma stronami dotyczącą wymiany określonej ilości jednej waluty na określoną ilość innej waluty w wyznaczonym dniu i czasie. W każdym kontrakcie walutowym ilość waluty, która ma być kupiona lub sprzedana jest znana przed zawarciem...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /bosa.vanessa Dodano /22.03.2011 Znaków /1 165

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Instrumenty kompensujące ryzyko walutowe

  Przyspieszające i opóźniające płatności.

  Mają na celu korygowanie terminów wpływów i płatności. Przyspieszenie i opóźnienie płatności można wykorzystać w wewnętrznych transakcjach przedsiębiorstw, a nie w obrocie z innymi partnerami. Umożliwiają one zarządzanie pozycją gotówkową i...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /bosa.vanessa Dodano /22.03.2011 Znaków /1 690

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Płatności przyspieszone, kredyty banku eksportera dla importera, przedpłaty

  Przyspieszone płynności – kredyty banku eksportera dla importera będą polegały na przyznaniu przez bank eksportera zagranicznemu importerowi kredytu w walucie narodowej eksportera. Wypłata następuje bezpośrednio na rzecz eksportera i w czasie dokładnie określonym po wykonaniu dostawy. Najczęściej jest...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /bosa.vanessa Dodano /22.03.2011 Znaków /635

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Walutowe prawa opcyjne

  Dają możliwość żądania od dłużnika dokonania zapłaty nie tylko w pierwotnej walucie ale co większej ilości walut nazywamy obcymi. Ich ilość, rodzaje oraz kursy ustala się w momencie podpisania kontraktu. Można przyjąć, że waluta narodowa nigdy nie będzie walutą opcyjną. W terminie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /bosa.vanessa Dodano /22.03.2011 Znaków /962

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wybór waluty kontraktu jako forma zabezpieczenia ryzyka walutowego

  Wybór waluty kontraktu jest najważniejszym sposobem uniknięcia ryzyka walutowego przy czym jest on trudny do realizacji. Zależy on od wpływu na wybór transakcji, zależy on od siły przetargowej banku i oceny przyszłych zmian kursu walutowego. Jeśli przyjmujemy depozyt to w słabej walucie a jeśli lokujemy...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /bosa.vanessa Dodano /22.03.2011 Znaków /543

  praca w formacie txt

Do góry