Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  WIELOBLOKOWY RACHUNEK WYNIKÓW W RACHUNKU KOSZTÓW ZMIENNYCH

  Polega na takiej konstrukcji rachunku wyników, w którym ma miejsce rozdzielenie ogółu kosztów podstawowej działalności operacyjnej na zmienne i stałe, następnie - w celu wyróżnienia kosztów stałych poszczególnych rodzajów działalności, obszarów sprzedaży itp.- wyodrębnia się tyle stopni oddzielnie...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /1 417

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIG-MEDIA

  Subindeks sektorowy obliczany na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (WGPW). Indeks ten publikowany jest od 31 grudnia 2004 r. Wartość bazowa indeksu wynosi 26 636,19 pkt., kapitalizacja bazowa zaś 3 618 059 900,00 zł. Jest to indeks dochodowy uwzględniający dochody z tytułu dywidend i praw...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /427

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIELOSEGMENTOWY RACHUNEK WYNIKÓW W RACHUNKU KOSZTÓW ZMIENNYCH

  Oznacza taką konstrukcję rachunku wyników, w której występuje rozdzielenie ogółu kosztów podstawowej działalności operacyjnej na zmienne i stałe, następnie - w celu wyróżnienia kosztów stałych poszczególnych rodzajów działalności, obszarów sprzedaży itp. - wyodrębnia się tyle stopni oddzielnie...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /1 606

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WARTOŚĆ PRZECIĘTNA

  Jest stosowana jako jedna z metod wyceny składników majątku obrotowego lub krótkoterminowych papierów wartościowych. W.p. obliczamy jako średnią ważoną z dotychczas zgromadzonych składników majątku.

  Metoda ta jest wykorzystywana wtedy, gdy dana jednostka zakupuje po różnych cenach jednakowe ze względu...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /985

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIGOMETR

  Miernik stosowany na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (WGPW) przy badaniu opinii co do wzrostów lub spadków kursów akcji spółek. Badanie to przeprowadza się za pomocą ankiety wśród uczestników giełdy. Uczestnik ankiety może udzielić jednej z trzech odpowiedzi: wzrost, bez zmian lub...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /1 013

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIELOSTOPNIOWY RACHUNEK WYNIKÓW W RACHUNKU KOSZTÓW ZMIENNYCH

  Polega na takiej konstrukcji rachunku wyników, w której ma miejsce rozdzielenie ogółu kosztów podstawowej działalności operacyjnej na zmienne i stałe, a następnie - w celu wyróżnienia kosztów stałych poszczególnych rodzajów działalności, obszarów sprzedaży itp. - wyodrębnia się tyle stopni oddzielnie...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /2 121

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WARTOŚĆ GODZIWA

  Kwota, za jaką na warunkach rynkowych dany składnik aktywów mógłby być wymieniony pomiędzy zainteresowanymi i dobrze poinformowanymi stronami transakcji. Najlepszą podstawą ustalenia w.g. są pochodzące z aktywnego rynku aktualne ceny rynkowe danego aktywu. Innymi słowy, w.g. dowolnych aktywów są ich...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /1 761

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WARTOŚĆ GODZIWA W ROLNICTWIE

  Kwota, za którą w ramach gospodarki rynkowej składniki aktywów biologicznych i produktów rolniczych mogłyby zostać wymienione w ramach transakcji handlowych (MSR nr 41). W ramach działalności handlowej wartość godziwa może być wykorzystana w regulowaniu należności i zobowiązań pomiędzy uczestnikami...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /4 864

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WARTOŚĆ KSIĘGOWA NETTO

  Wartość bieżąca netto, wartość bilansowa, wartość rzeczywista, wartość realna. Określa ona generalnie poziom wartości dowolnego aktywu (czasami pasywu) ustalony w zgodzie z naczelną koncepcją rachunkowości: koncepcją wiernego i rzetelnego obrazu przedsiębiorstwa (true and fair view).

  Procedura...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /4 383

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WARTOŚCI DEWIZOWE

  W rozumieniu ustawy - Prawo dewizowe wartości dewizowe to: 1) zagraniczne środki płatnicze (waluty obce), czyli pieniądze niebędące w kraju prawnym środkiem płatniczym oraz międzynarodowe jednostki rozrachunkowe (tj. wymienialne jednostki rozrachunkowe stosowane w rozliczeniach międzynarodowych, w tym SDR...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /680

  praca w formacie txt

Do góry