Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Zarządzanie a motywy-wartości

   

  daje się względnie obiektywnie wydzielić w świecie zespół grup wspólnych wartości niższego i wyższego rzędu w życiu społeczeństw- to wynika też z socjologicznych badań opinii publicznej i statystyki . I tak powstała też wspólna Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela ONZ, której jednym z głównych...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /lala Dodano /01.06.2014 Znaków /57 341

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE

  Element informacji dodatkowej sprawozdania finansowego. Wykazuje się z.w. wobec wierzycieli krajowych i zagranicznych. Z.w. ewidencjonowane są zazwyczaj na kontach pozabilansowych. Powstają m.in. na skutek następujących zdarzeń gospodarczych: 1) udzielenia gwarancji; 2) udzielenia poręczenia; 3) udzielenia...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /2 416

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZŁOTA ZASADA BILANSOWA

  Zasada zarządzania gospodarką finansową zmierzająca do zabezpieczenia takiej struktury kapitałów przedsiębiorstwa, aby zapewniała ona racjonalne ich zaangażowanie i wykorzystanie. Reguła ta zakłada, iż aktywa trwałe przedsiębiorstwa powinny być w zasadzie w całości sfinansowane z kapitałów...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /933

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZUNIFIKOWANY SYSTEM RACHUNKOWOŚCI GOSPODARSTW ROLNYCH

  Podstawowym zadaniem z.s.r.g.r. jest dostarczanie danych liczbowych gromadzonych systematycznie na podstawie jednolitych standardów ujmujących zasoby, zobowiązania, uzyskiwane wyniki produkcyjne i ekonomiczne gospodarstw rolniczych. W z.s.r.g.r. przyjęto zasadę tajności indywidualnych danych zbieranych w...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /3 476

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZŁOŻENIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

  Kierownicy wszystkich jednostek są zobowiązani do złożenia rocznego sprawozdania finansowego w ciągu 15 dni od jego zatwierdzenia, we właściwym sądzie rejestrowym (Krajowym Rejestrze Sądowym). Do rocznego sprawozdania dołącza się: 1) opinię biegłego rewidenta, jeżeli składane sprawozdanie finansowe...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /2 443

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZYSK LUB STRATA W ROLNICTWIE

  Powstawać mogą w momencie początkowego ujęcia ewidencji aktywów biologicznych i produktów rolniczych w wartości godziwej pomniejszonej o szacunkowe koszty związane ze sprzedażą (MSR nr 41). Ustalana jest ona przy uzyskiwaniu zbiorów produkcji roślinnej oraz zwierząt gospodarczych z urodzenia. Zyski lub...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /1 575

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZMIANA STANU PRODUKTÓW

  Zmiana stanu zapasów, zmiana stanu zapasów produktów, pozycja w księgach rachunkowych uwspółmierniająca czasowo i merytorycznie przychody osiągnięte w bieżącym okresie z kosztami podstawowej działalności operacyjnej poniesionymi w tym okresie. Jest ona charakterystyczna dla porównawczej wersji rachunku...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /5 564

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZYSKI NADZWYCZAJNE

  Przychody nadzwyczajne, stanowią skutki finansowe zdarzeń powstających niepowtarzalnie, poza podstawową działalnością jednostki, niezwiązane z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia. Jednostka może osiągać z.n. m.in. z tytułu: 1) odszkodowań za poniesione straty, spowodowane zdarzeniami losowymi; 2)...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /498

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZNACZĄCY INWESTOR

  Pojęcie związane z przygotowywaniem sprawozdań finansowych dla grupy kapitałowej. Oznacza ono spółkę posiadającą nie mniej niż 20% głosów w organie stanowiącym innej jednostki (niebędącej jednostką zależną) i wywierającą znaczący wpływ lub sprawującą współkontrolę nad tą jednostką, przy...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /850

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD KONT KSIĄG POMOCNICZYCH

  Służy do uzgodnienia zapisu powtarzanego, czyli zapisów księgowych na kontach głównych (syntetycznych) z zapisami księgowymi na kontach pomocniczych (analitycznych), które prowadzone są do ksiąg głównych.

  Z.o.is.k.p. powinno być zgodne z kontem głównym, czyli: 1) suma obrotu debetowego konta głównego...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /1 602

  praca w formacie txt

Do góry