Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  AKTYWA FINANSOWE

  Aktywa dowolnej jednostki najczęściej definiowane jako zasoby powstałe w rezultacie przeszłych zdarzeń gospodarczych, które są przez tę jednostkę kontrolowane i traktowane jako źródła przyszłych korzyści ekonomicznych. Tak opisanymi aktywami są w rachunkowości jednostki klasyfikowane według wielu...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /3 171

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ADMINISTROWANIE SYSTEMEM

  Organizacja procesu eksploatacji, obejmuje zadania nadzoru, które mają zapewnić sprawne funkcjonowanie systemu informatycznego. Czynności administratora systemu zaczynają się już w toku wdrażania systemu informatycznego, kiedy administrator określa uprawnienia użytkowników systemu.

  Podczas bieżącej...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /3 456

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKTYWA POZABILANSOWE

  Majątek pozabilansowy, aktywa niewykazywane w ewidencji bilansowej, związane z działalnością jednostki. W szczególności do ewidencji pozabilansowej majątku trwałego można zaliczyć: środki trwałe postawione w stan likwidacji na skutek zużycia lub zniszczenia do czasu zakończenia likwidacji; środki...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /2 231

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKTYWA NETTO

  Majątek czysty, w literaturze przedmiotu a.n. określa się jako majątek, który pozostaje po odjęciu od aktywów zobowiązań bieżących i długoterminowych. Tak liczony majątek jest nazywany majątkiem czystym (koncepcja modelu ewidencyjnego T. Pechego) i przybiera formy różnych funduszy lub kapitałów, w...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /1 522

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Regulacje prawne dotyczące zagospodarowywania odpadów komunalnych

  W celu zmniejszenia zagrożeń związanych z opakowalnictwem oddziałuje się na gospodarkę i społeczeństwo w taki sposób, aby je przekonać, a w ostateczności zmusić do postępowania zgodnie z prawami przyrody, w interesie obecnych i przyszłych pokoleń. Sięga się do instrumentów ekonomicznych...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Elig Dodano /28.05.2013 Znaków /1 066

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odpady poużytkowe

  Problem odpadów poużytkowych i odpadów opakowaniowych jest rozpatrywany również z punktu widzenia ekologii i towaroznawstwa, ze względu na konieczność ochrony środowiska naturalnego.

  W wielu krajach działalność związana z ochroną środowiska jest regulowana w drodze ustaw. Przykładowo można...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Elig Dodano /28.05.2013 Znaków /4 498

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odpady opakowaniowe

  W ogólnej ilości wszystkich odpadów, których źródłem mogą być procesy wydobywcze, budownictwo, procesy produkcyjne, leśnictwo, ogrodnictwo, rolnictwo, opakowalnictwo czy konsumpcja, ilościowo największe grupy stanowią produkty uboczne procesów wydobywczych, gruz budowlany oraz odpady z dużych...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Elig Dodano /28.05.2013 Znaków /8 033

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kierunki i metody utylizacji odpadów

  Najważniejszym zadaniem przemysłu jest ograniczanie ilości opakowań do niezbędnego minimum, zgodnie z postulatami logistyki towarów. Nie zawsze jednak postulat ten udaje się w dostatecznym stopniu realizować. Należy wtedy wybrać optymalny w określonej sytuacji wariant rozwiązania problemu utylizacji...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Elig Dodano /28.05.2013 Znaków /14 657

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zbiórka i segregacja zużytych opakowań

  Użyteczne odpady nie powinny trafiać do pojemników razem z nieużytecznymi śmieciami, gdyż wtedy można je odzyskiwać jedynie przy dużym nakładzie kosztów i z reguły w niedostatecznym stopniu czystości. Jest zatem pożądane, by odpady nadające się do wtórnego przetworzenia, a wśród nich zużyte...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Elig Dodano /28.05.2013 Znaków /3 515

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Oznaczanie towarów kodem kreskowym

  W ostatnich latach lansowana jest w sposób szczególny forma sprzedaży samoobsługowej ograniczająca w znacznym stopniu możliwości przekazywania nabywcom ustnej informacji o towarze, co uwypukla znaczenie informacji umieszczanych na opakowaniu. Wprowadzenie nowoczesnych skomputeryzowanych form prowadzenia...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Elig Dodano /28.05.2013 Znaków /18 407

  praca w formacie txt

Do góry