Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  ANALIZA PORÓWNAWCZA BILANSU

  Polega na obliczeniu indeksów dynamiki dla poszczególnych pozycji aktywów i pasywów, ustaleniu indeksów dynamiki dla grup, podgrup bilansu i łącznej sumy bilansu, porównaniu indeksów dynamiki pozycji szczegółowych z indeksami łącznej sumy bilansu lub tylko pozycji zbiorczych (grup bilansu).

  Pozwala to na...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /995

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANALIZA BILANSU

  W szerszym ujęciu utożsamiana jest z analizą sprawozdań finansowych, w węższym zaś ogranicza się do zjawisk ujętych w tym sprawozdaniu. W pierwszym rozumieniu zakres a.b. pokrywa się z przedmiotem analizy sprawozdań finansowych, w drugim zaś obejmuje pionową analizę aktywów i pasywów bilansu oraz...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /863

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANALIZA EKONOMICZNA

  Analiza działalności gospodarczej (ze względu na badanie całokształtu działalności gospodarczej), diagnostyka gospodarcza (z uwagi na sposób badania, obejmujący stawianie diagnoz gospodarczych), jest to:

  1) dyscyplina naukowa stosowana (teoria), stanowiąca stale rozwijający się instrument poznawczy...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /8 597

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKTYWA TRWAŁE NETTO

  Nie ma ogólnej definicji a.t.n., jedynie wartość bilansowa środków trwałych to według MSR nr 16 ich wartość początkowa (wartość brutto) pomniejszona o odpisy umorzeniowe (amortyzacyjne). Według ustawy o rachunkowości, w wyniku aktualizacji wyceny może być ustalona nowa wartość księgowa netto...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /7 493

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANALIZA FINANSOWA

  Najstarszy historycznie dział analizy ekonomicznej. A.f. powstała początkowo jako analiza bilansu i rachunku zysków i strat, tj. analiza sprawozdań finansowych. W obecnej praktyce jest tą częścią analizy ekonomicznej, która stanowi najwyższy stopień jej uogólnienia. Przesądza o tym syntetyczny charakter...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /2 664

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKTYWNY RYNEK

  W rozumieniu MSR nr 41 a.r. to taki, który spełnia wszystkie warunki działalności rynkowej. Uważa się, że przedmioty obrotu na rynku są jednorodne. Ponadto przyjmuje się również, że a.r. polega na tym, że w dowolnym momencie można na nim znaleźć zainteresowanych nabywców i sprzedawców, oraz że ceny...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /436

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALGORYTM

  Zbiór określonych reguł postępowania, które realizowane zgodnie z ustalonym porządkiem umożliwiają rozwiązanie określonego zadania. Ważną cechą a. jest możliwość jego wykorzystania do rozwiązania całej grupy problemów należących do tej samej klasy. Poprawnie skonstruowany a. powinien przewidywać...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /3 070

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AMORTYZACJA

  Rozumiana jest przede wszystkim jako proces stopniowego odtwarzania wartości obiektów majątku trwałego. Zużywanie się tych obiektów następuje zarówno w aspekcie fizycznym, jak i ekonomicznym. W pierwszym przypadku dotyczy ono zużywania realnej substancji, z której wykonano określone części danego obiektu;...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /14 963

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AMORTYZACJA KSIĘGOWA

  W praktyce - wszelkie zagadnienia dotyczące amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (amortyzowanych operacyjnych składników majątku trwałego) normowane przepisami prawa bilansowego i zwyczajami. Termin ten zawiera w sobie np. dopuszczone ustawą z 29 września 1994 r. o...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /694

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKCJA

  Stock, share, termin ten może być używany w trojakim znaczeniu: jako ułamek kapitału podstawowego spółki akcyjnej, jako ogół praw i obowiązków akcjonariusza wobec spółki oraz jako papier wartościowy inkorporujący prawa udziałowe akcjonariusza w spółce.

  A. stanowi część kapitału podstawowego...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /16 492

  praca w formacie txt

Do góry