Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  ANALIZA PRZYCHODÓW

  Przychody przedsiębiorstwa oraz najczęściej związany z nim proces sprzedaży są jednym z najważniejszych ogniw w stale dokonującym się ruchu okrężnym środków gospodarczych, następuje w nim w szczególności przeniesienie prawa własności ze sprzedającego na kupującego w zamian za ekwiwalent...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /3 951

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANALIZA WRAŻLIWOŚCI PROGU RENTOWNOŚCI

  Analiza ta, oparta na liniowej zależności kosztów od rozmiaru działalności oraz założeniu stałości ceny jednostkowej, zawiera uproszczenia, które przyczyniają się do jej skuteczności i aplikacyjności. Można jednak dążyć do lepszego przybliżenia rzeczywistości przez osłabienie przyjętych...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /2 595

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

  Część analizy ekonomicznej, a ściślej jej podstawowego działu, czyli analizy finansowej. Analiza finansowa stanowi historycznie najstarszy dział analizy ekonomicznej. Powstała początkowo właśnie jako a.s.f. (bilansu oraz rachunku zysków i strat). Porównanie bilansów przedsiębiorstwa zapoczątkował w...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /8 669

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANALIZA WSKAŹNIKOWA

  Jeden z najważniejszych elementów analizy finansowej polegający na obliczaniu, porównywaniu i interpretowaniu odpowiednich wskaźników stanowiących relacje danych sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa (bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływu środków pieniężnych). Mogą to być w...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /3 574

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANALIZA PROGU RENTOWNOŚCI

  Analiza BEP (break-even-point), analiza CVP (cost-volume-profit), analiza wielkości krytycznych, dotyczy określania rozmiaru działalności, przy którym zysk wynikający z realizacji przyjętego wariantu działania jest przynajmniej tak duży, jak zysk wynikający z akceptacji wariantu alternatywnego. Zysk ten...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /10 836

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANALIZA PROGU RENTOWNOŚCI A BUDŻETOWANIE ELASTYCZNE

  Planowanie elastyczne polega na przedstawieniu kosztów w układzie centrów organizacyjnych, w którym respektuje się relacje między zmieniającym się rozmiarem działalności a poziomem kosztów. Budżety elastyczne prezentują krótkoterminowe relacje typu: koszty - rozmiary - zyski, we właściwym przedziale...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /1 270

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANALIZA PROGU RENTOWNOŚCI PRZY UWZGLĘDNIENIU PODATKU DOCHODOWEGO

  Podatek dochodowy stanowi istotną zmienną w decyzjach kierowniczych. W decyzjach krótkoterminowych, przy których ma zastosowanie analiza progu rentowności, dąży się do maksymalizacji zysku netto, czyli zysku po opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Relację między zyskiem brutto i zyskiem netto przedstawia...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /513

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANALIZA FUNDAMENTALNA

  Podstawowa metoda oceny opłacalności inwestycji w papiery wartościowe dla inwestorów, którzy lokują pieniądze w akcje na dłuższy czas. W operacjach akcjami sprawą o podstawowym znaczeniu jest właściwe rozpoznanie przyszłych zmian ich kursów. A.f. jest metodą prognozowania przyszłego rozwoju kursów...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /5 938

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANALIZA INWESTYCJI

  Szacowanie projektu przedsięwzięcia inwestycyjnego z uwzględnieniem szeroko rozumianych kosztów, w tym kosztów finansowych oraz socjalnych, a także korzyści płynących z jego realizacji. W szacunkach takich uwzględnia się ryzyko oraz wrażliwość projektu na przewidywane zagrożenia czy błędy...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /326

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANALIZA KOSZTÓW

  Koszty działalności przedsiębiorstwa mogą być przedmiotem analizy ogólnej i analizy szczegółowej. Analiza ogólna obejmuje globalną kwotę kosztów poniesionych przez przedsiębiorstwo w pewnym okresie (np. miesiącu, kwartale lub roku), analiza szczegółowa natomiast obejmuje grupy kosztów wybrane z ich sumy...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /6 008

  praca w formacie txt

Do góry