Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  ARCHIWIZOWANIE

  Przechowywanie danych, gromadzenie danych, a. to tworzenie trwałej, najlepiej niezmiennej, kopii danych, używanej przez organy kontrolne i pozwalającej na usunięcie danych z podstawowego systemu np. po zakończeniu roku obrachunkowego. Dla procedur a. system powinien mieć możliwość wykonania kopii...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /2 526

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ASYGNATA KASOWA

  Dokument stanowiący polecenie i jednocześnie pokwitowanie przyjęcia lub wypłaty gotówki z kasy. Rozróżnia się dwa rodzaje asygnat: przychodowe i rozchodowe. Asygnatę przychodową, zwaną popularnie ,,Dowód wpłaty - KP”, traktuje się jako druk ścisłego zarachowania. Bloki asygnat przed wydaniem do...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /2 896

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANALIZA STRUKTURALNA BILANSU

  Polega na ustaleniu i interpretacji relacji i powiązań występujących między poszczególnymi wartościami aktywów i pasywów bilansu. Istotne jest w tym wypadku: ustalenie udziału danej pozycji w kwocie ogółem stanowiącej punkt odniesienia, a więc łącznej sumie bilansu lub też grupie bilansu; określenie...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /1 761

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANALIZA WYNIKU FINANSOWEGO, RENTOWNOŚCI I WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA

  Wielkość wypracowanego zysku jest podstawą do wyznaczania celów i szacowania osiągnięć przedsiębiorstwa. Wypracowany zysk bowiem określa m.in. zwrotność poniesionych nakładów i korzyści akcjonariuszy (przyrost wartości przedsiębiorstwa określony przez ekonomiczną wartość dodaną lub też...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /33 232

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ

  Dokonywana jest na podstawie pasywów bilansu i danych zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym. Źródła finansowania aktywów przedsiębiorstwa (pasywa bilansu), przyjmując za podstawę kryterium własności, można ująć w dwóch grupach, tj. jako kapitał (fundusz) własny oraz kapitał obcy...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /8 793

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APORT

  Wkład niepieniężny, wkład rzeczowy, świadczenie niepieniężne polegające na przeniesieniu na rzecz spółki praw rzeczowych na dobrach niematerialnych lub praw obligatoryjnych, które muszą być prawami majątkowymi, zbywalnymi i istniejącymi w chwili wniesienia wkładu.

  Stanowi formę pokrycia...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /1 062

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANALIZA SYTUACJI KAPITAŁOWO - MAJĄTKOWEJ

  Oddzielne badania struktury aktywów i pasywów, czyli tzw. pionowa analiza bilansu, nie wystarczają. Rzeczywisty obraz sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa uzyskuje się dopiero w wyniku oceny wzajemnego związku między składnikami majątkowymi (aktywami) a odpowiadającymi im źródłami finansowania...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /11 911

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANALIZA SYTUACJI MAJĄTKOWEJ NA PODSTAWIE AKTYWÓW BILANSU

  W strukturze zasobów majątkowych wyróżnia się dwie grupy, tj. aktywa trwałe i aktywa obrotowe. Rola ich w procesie osiągania gotówki nie jest jednakowa. Aktywa trwałe zaangażowane są w przedsiębiorstwie przez dłuższy czas (powyżej roku). Z tego też względu uważa się je za mało elastyczne. Nie ma...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /5 366

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANALIZA PROGU RENTOWNOŚCI W RACHUNKU KOSZTÓW DZIAŁAŃ

  Analiza CVP w rachunku ABC, istota nowego podejścia do rozliczania kosztów pośrednich produktów opiera się na spostrzeżeniu, że koszty stałe nie zmieniają się w zależności od rozmiaru produkcji, ale rosną wraz ze złożonością procesów wytwórczych. Na przykład, wprowadzanie wielu odmian produktu...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /2 670

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANALIZA TECHNICZNA

  Jest jedną z grup metod służących do analizy papierów wartościowych, a zwłaszcza do analizy akcji. Może być również stosowana do badania cen towarów i usług oraz kursów walut. A.t. polega na badaniu zaobserwowanych w przeszłości kursów papierów wartościowych. Na tej podstawie są wyciągane wnioski co...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /10 843

  praca w formacie txt

Do góry