Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  BADANIE PRZYCHODÓW

  Dotyczy poszczególnych pozycji przychodów ze sprzedaży, pozostałych przychodów operacyjnych i przychodów finansowych prezentowanych w rachunku zysków i strat w wersji porównawczej lub kalkulacyjnej.

  B.p. ze sprzedaży prezentowanych w wariancie porównawczym rachunku zysków i strat obejmuje badanie: przychodów...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /4 304

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BADANIE WSTĘPNE

  W fazie b.w. należy przeprowadzić rozpoznanie środowiska kontroli, systemu księgowości i kontroli wewnętrznej. W praktyce polega to na: zapoznaniu się z instrukcjami dotyczącymi systemu księgowości i kontroli jednostki; przeprowadzeniu rozmów z kierownictwem oraz wywiadów z personelem; obserwacji pracy...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /3 867

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BADANIE REZERW

  Rewizja rezerw, weryfikacja pozycji rezerw, rezerwy mogą być gromadzone na koszty, na straty z transakcji, z tytułu trwałej utraty wartości składników majątku trwałego, na należności, z tytułu odpisania wartości zapasów do poziomu cen sprzedaży netto. Program b.r. jest ściśle związany z badaniem...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /3 550

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BADANIE ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

  R.s.f. każdej jednostki obejmuje bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową; r.s.f. jednostek podlegających obowiązkowi corocznego badania obejmuje ponadto rachunek przepływów pieniężnych oraz zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym. W przypadkach określonych w ustawie o rachunkowości...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /19 406

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BADANIE DOKUMENTÓW

  Dokonywane przez biegłego rewidenta obejmuje przede wszystkim dowody księgowe. W praktyce jest niemożliwe badanie wszystkich dokumentów i przeprowadzane jest ono jedynie w przypadkach niewielkiej ich liczby. Badanie większości pozycji sprawozdań finansowych wykonywane jest na podstawie wyrywkowego b.d...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /1 893

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AUDYT

  Forma nadzoru i kontroli zarządczej jako zespół czynności sprawdzających, diagnostycznych i doradczych. Metodyka a. opiera się na standardach i przepisach ustawy o finansach publicznych. Rozróżnia się: a. wewnętrzny i zewnętrzny oraz tzw. a. branżowe (a. marketingowy, a. zarządzania jakością, a...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /420

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BADANIE PEŁNE

  Polega na szczegółowym zbadaniu całości obszaru wyznaczonego przez plan do rewizji finansowej. B.p. podlegają wszystkie dokumenty źródłowe, zapisy księgowe i pozycje sprawozdania finansowego. Zaleca się, aby b.p. poddawano obszary, które mają znaczący wpływ na kształtowanie się majątku i wyniku...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /720

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BADANIE INWENTARYZACJI

  Prawidłowo przeprowadzona inwentaryzacja dostarcza głównych dowodów istnienia i prawidłowego wykazania posiadanych przez jednostkę aktywów i pasywów. Podstawowym celem b.i. jest wyrobienie sobie przez biegłego poglądu na temat rzeczywistego stanu aktywów i pasywów na dzień sporządzenia sprawozdania...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /3 493

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AUDYT WEWNĘTRZNY

  Pojęcie to zostało wprowadzone nowelą do ustawy o finansach publicznych z 2001 r., w ramach dostosowywania polskiego prawodawstwa do wymogów Unii Europejskiej. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych pojęcie a.w. w jednostkach sektora finansów publicznych obejmuje ogół działań, przez które kierownik...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /10 011

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BADANIE KONTYNUACJI DZIAŁANIA

  Ustawa o rachunkowości stwierdza, że biegły rewident ma obowiązek wskazać na zjawiska, które w istotny sposób wpływają negatywnie na sytuację majątkową i finansową podmiotu i zagrażają kontynuowaniu przez niego działalności. W związku z tym biegły rewident powinien ocenić, czy założenie...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /2 319

  praca w formacie txt

Do góry