Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  BADANIE WYNIKÓW ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH

  Obejmuje badanie zysków i strat nadzwyczajnych, przy czym występowanie takich strat i zysków w prawidłowo działającej jednostce powinno być zjawiskiem sporadycznym.

  Cele badania. Badanie to polega na sprawdzeniu: istnienia, kompletności, praw i obowiązków, wystąpienia, prawidłowości wyceny, pomiaru...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /1 789

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BANKOWE ROZLICZENIA PIENIĘŻNE

  Operacje polegające na dokonywaniu zmian w stanie środków pieniężnych na rachunku bankowym na zlecenie klienta lub w wyniku czynności, które z mocy prawa powodują wskazane zmiany w stanie praw majątkowych klienta.

  B.r.p. przeprowadzane są między stronami, jeżeli przynajmniej jedna ze stron rozliczenia...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /851

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BADANIE ZAPASÓW

  Rewizja zapasów, weryfikacja pozycji zapasów, zapasy to: materiały, towary, wyroby gotowe i produkcja niezakończona. Program b.z. powinien umożliwiać ocenę kontroli wewnętrznej w odniesieniu do zapasów oraz ustalenie poprawnego stanu ilościowego zapasów na dzień bilansowy, a jednocześnie określenie ich...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /8 578

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BADANIE WYRYWKOWE

  Polega na tym, że biegły rewident wysnuwa wnioski służące do oceny całej badanej zbiorowości na podstawie wybranej próby. Stosuje się je wtedy, gdy zbiorowość jest praktycznie nieograniczona i niemożliwe jest wykonanie badania pełnego. Jest to jedyna metoda, którą można wykorzystać ze względu na...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /1 783

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BADANIE ROZRACHUNKÓW

  Rozrachunki obejmujące należności i zobowiązania stanowią w większości jednostek istotną pozycję bilansu. Szczególne znaczenie ma badanie należności z tytułu sprzedaży i zobowiązań z tytułu zakupu, przy czym powinno ono być połączone z badaniem sprzedaży i zakupu. Cele i metody b.r...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /1 627

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BADANIE SYSTEMU EWIDENCJI KSIĘGOWEJ

  Obejmuje: 1) badanie miejsca prowadzenia ksiąg rachunkowych i ustalenia osoby odpowiedzialnej; 2) badanie dokumentacji opisującej przyjęte przez jednostkę zasady rachunkowości, a w szczególności zakładowego planu kont, wykazu stosowanych ksiąg rachunkowych, dokumentacji przetwarzania danych za pomocą...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /2 524

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BADANIE PODATKÓW

  Obejmuje badanie podatków, dotacji, ceł, składek ZUS oraz innych tytułów, co do których obowiązują przepisy Ordynacji Podatkowej. Przedmiotem b.p. są głównie: bilansowe salda zobowiązań i nadpłat z tytułu podatków i ZUS; wielkości i wskaźniki stanowiące podstawę ustalania wysokości poszczególnych...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /3 444

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BADANIE SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ

  Konieczność b.s.k.w. została narzucona po raz pierwszy przez ustawę o badaniu i ogłaszaniu sprawozdań finansowych oraz przez ustawę o biegłych rewidentach i ich samorządzie. Obowiązek ten został utrzymany w ustawie o rachunkowości.

  Biegły rewident, dokonujący badania sprawozdań finansowych...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /4 184

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BADANIE POZYCJI SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

  Rewizja pozycji sprawozdania finansowego, weryfikacja pozycji sprawozdania finansowego, polega na sprawdzeniu prezentowanej w badanym sprawozdaniu finansowym pozycji w zakresie jej rodzaju i wartości przez porównanie stanu pożądanego pozycji ze stanem rzeczywistym oraz ocenę charakteru i wartości ujawnionych...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /1 110

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BADANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

  Rewizja środków pieniężnych, weryfikacja pozycji środków pieniężnych, środki pieniężne obejmują: środki pieniężne w kasie, środki pieniężne w banku i inne środki pieniężne. Program b.ś.p. wykorzystuje w znacznym stopniu procedury badania transakcji typowych, pozwalające stwierdzić, że system...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /6 809

  praca w formacie txt

Do góry