Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  BON KOMERCYJNY

  Weksel komercyjny, KWIT, commercial paper, instrument finansowy o charakterze dyskontowym umożliwiający pozyskanie kapitału krótkoterminowego. Jego emitentem są najczęściej przedsiębiorstwo lub instytucja finansowa, a jego emisja jest często gwarantowana i przeprowadzana przez banki. B.k. jest...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /2 030

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BON PIENIĘŻNY

  Jego emitentem jest NBP. Służy regulowaniu podaży pieniądza, czyli jest instrumentem polityki pieniężnej. B.p. ma określoną wartość nominalną i termin wykupu, który liczony jest od daty zakupu uwidocznionej na bonie. NBP oferuje b.p. na przetargach. B.p. są dokumentami na okaziciela, jednakże na...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /415

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BON SKARBOWY

  Dokument potwierdzający zaciągnięcie zobowiązania przez rząd państwa emitującego papier wartościowy. W Polsce b.s. emitowane są w odcinkach o z góry określonych nominałach i sprzedawane z dyskontem w stosunku do wartości nominalnej na przetargach organizowanych przez NBP. Po upływie terminu, na jaki...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /439

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BONIFIKATA

  Refakcja, opust od ceny sprzedaży, przyznawany z powodu gorszej jakości produktów, ubytków naturalnych, warunków dostawy. B. może być przyznana na życzenie kupującego (przez złożenie uzasadnionej reklamacji) lub z inicjatywy sprzedającego. W przypadku sprzedaży produktów narażonych na naturalne ubytki...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /872

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BON

  Dłużny papier wartościowy z terminem wykupu nieprzekraczającym roku, w którym emitent stwierdza, że jest dłużnikiem właściciela bonu, i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia w terminie wynikającym z warunków emisji. Bon jest dokumentem na okaziciela, ale może występować...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /531

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BILANS UPADŁOŚCIOWY

  Bilans sporządzony na dzień otwarcia upadłości; zestawienie stanu majątku i kapitału z tzw. masy upadłościowej, którą na podstawie decyzji sądu o upadłości przejmuje syndyk masy upadłościowej, tj. osoba zarządzająca dalej tym majątkiem i przeprowadzająca likwidację jednostki.

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /302

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BILANS FUZJI

  Bilans połączeniowy jednostek gospodarczych (spółek akcyjnych, spółek z o.o.). Połączenie spółek prowadzi do wstąpienia spółki przejmującej we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej na zasadach sukcesji generalnej, tzn. bez wymagania uzyskania zgody wierzycieli spółki przyłączonej (spółki...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /1 146

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BANKOWY ZASTAW REJESTROWY

  Ustanawiany jest w celu zabezpieczenia wierzytelności banku. Ustanowienie zastawu następuje na podstawie umowy zawartej na piśmie (pod rygorem nieważności) między osobą uprawnioną do rozporządzania przedmiotem (określonym w sposób umożliwiający jego łatwą identyfikację) zastawu (zastawcą) a...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /2 531

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BŁĘDY W DOKUMENTACJI KSIĘGOWEJ

  Polegają na nieprawidłowych, opóźnionych oraz zaniechanych zapisach księgowych i dotyczą dokumentów znajdujących się w księgowości. Możliwość popełnienia błędów występuje w każdej fazie ewidencji działalności gospodarczej. Ich występowanie narusza nadrzędną zasadę rachunkowości - zasadę...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /10 021

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BILANS KOŃCOWY

  Bilans sporządzony na podstawie końcowych stanów kont księgowych (kont bilansowych), zweryfikowanych za pomocą inwentaryzacji na koniec okresu obrotowego. Jest on jednocześnie bilansem początkowym (otwarcia). Na podstawie bilansu otwarcia otwiera się księgi rachunkowe w nowym okresie obrotowym.

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /310

  praca w formacie txt

Do góry