Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  CENA ZAKUPU

  Zawiera się w cenie nabycia składnika majątku i jest także nazywana ceną fakturową netto. Zakup danego składnika majątku obrotowego często wiąże się z ponoszeniem kosztów zakupu, do których m.in. zaliczyć można: transport, ubezpieczenie, opakowania jednorazowego użytku, koszty załadunku i...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /1 444

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CENA HISTORYCZNA

  Powszechnie przyjęta w rachunkowości zasada ustalania wartości operacji gospodarczych i pozycji sprawozdań finansowych na podstawie cen uzyskania składników majątkowych. Przez ceny uzyskania składników majątkowych rozumie się rzeczywiste ceny ich nabycia lub rzeczywiste poniesione jednostkowe koszty...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /1 139

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CENA ZBYTU

  Stosowana jest przez przedsiębiorstwa - sprzedawcę swoich produktów. Mogą to być również jednostki zajmujące się importem lub skupem. C.z. powinna pokrywać koszt własny sprzedanego produktu oraz realizację zaplanowanego zysku. W przypadku przedsiębiorstw objętych podatkiem akcyzowym cena zbytu powinna...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /355

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CENA HURTOWA

  Cena sprzedaży wyznaczana przez jednostki zajmujące się hurtową sprzedażą towarów przez dodanie do ceny zbytu, po jakiej nabyli dany składnik majątku obrotowego, marży handlowej. Marża handlowa powinna zapewnić pokrycie kosztów bieżącej działalności i realizację założonego zysku.

  C.h. jest ceną...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /944

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BUDŻETOWANIE BRUTTO

  Polega na włączeniu do właściwego budżetu (państwa lub jednostki samorządu terytorialnego) wszystkich wpływów i wydatków danego podmiotu pełnymi sumami. Tę formę budżetowania stosuje się wtedy, gdy w danej jednostce nie występuje powiązanie i współzależność między wpływami a wydatkami. W ten...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /538

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CENTRALNA TABELA OFERT (CeTO SA)

  Regulowany pozagiełdowy rynek papierów wartościowych w Polsce. Została założona w 1996 r., jako spółka akcyjna, przez kilkadziesiąt podmiotów prowadzących przedsiębiorstwa maklerskie, w tym 20 banków; obecnie ma 48 akcjonariuszy, którymi są: domy maklerskie, banki, towarzystwa funduszy powierniczych...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /2 979

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CENA NABYCIA

  Cena zakupu składnika aktywów obejmująca kwotę należną sprzedającemu bez, podlegających odliczeniu, VAT oraz podatku akcyzowego. W przypadku importu c.n. jest powiększona o obciążenia o charakterze publicznoprawnym oraz o koszty bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem składnika aktywów do...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /1 382

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BUDŻETOWANIE NETTO

  Oznacza przejęcie przez budżet jedynie wyników działalności danej jednostki. Są nim objęte jednostki, w których działalności występuje ścisłe powiązanie wydatków (rozchodów) z dochodami (przychodami), co ma miejsce zwłaszcza przy odpłatnym świadczeniu rzeczy lub usług. Na zasadach b.n. funkcjonują...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /480

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CENY I WARTOŚCI W RACHUNKOWOŚCI

  Odgrywają istotną rolę w rachunkowości każdego przedsiębiorstwa z punktu widzenia możliwości realizacji podstawowego celu, jakim jest osiąganie zysków. Przez pojęcie ceny produktu lub usługi rozumiemy określoną liczbę jednostek pieniężnych, którą nabywca musi zapłacić za jednostkę produktu lub...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /3 041

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BUDŻET ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE

  Budowy wykonuje się w celu wymiany zużytych lub powiększenia stanu istniejących środków trwałych. Może ona polegać na zakupieniu lub wytworzeniu majątku nowego lub rozbudowie istniejących obiektów, powodującej istotną zmianę ich cech fizycznych, użytkowych lub przeznaczenia. Budowy powinny być...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /1 383

  praca w formacie txt

Do góry