Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  CONTROLLING

  Pojęcie niejednoznaczne, używane w węższym lub szerszym zakresie, zawsze jednak w związku z zarządzaniem, a w określonych okolicznościach także z rachunkowością. Istnieją dwa nurty rachunkowości dla celów zarządzania: anglosaski, który przyjął nazwę „rachunkowość zarządcza” (management...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /8 242

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DATA OTWARCIA KSIĄG RACHUNKOWYCH

  Księgi rachunkowe otwiera się na: 1) dzień rozpoczęcia działalności, którym jest dzień pierwszego zdarzenia gospodarczego wywołującego skutki o charakterze majątkowym lub finansowym; 2) początek każdego następnego roku obrotowego; 3) dzień zmiany formy prawnej; 4) dzień wpisu do rejestru połączenia...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /924

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZEK

  Instrument płatniczy, za pomocą którego wystawca poleca w formie pisemnej bankowi wypłatę lub przekazanie określonej imiennie osobie lub okazicielowi określonej kwoty środków pieniężnych znajdujących się na rachunku bankowym wystawcy cz. Za pomocą cz. gotówkowego przeprowadzane są rozliczenia...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /1 915

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DATA ZAMKNIĘCIA KSIĄG RACHUNKOWYCH

  Zamknięcie ksiąg rachunkowych polega na nieodwracalnym wyłączeniu możliwości dokonywania zapisów księgowych w zbiorach tworzących zamknięte księgi rachunkowe, z uwzględnieniem ustawy o rachunkowości.

  Księgi rachunkowe zamyka się: 1) na dzień kończący rok obrotowy; 2) na dzień zakończenia...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /1 848

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CENA RYNKOWA

  Wartość bieżąca, wartość, za którą można w danym okresie kupić lub sprzedać papier wartościowy na otwartym rynku. Zależy ona od: rynkowej stopy procentowej, która charakteryzuje rentowność inwestycji alternatywnych w odniesieniu do lokat bankowych; stanu rynkowej koniunktury, który istotnie wpływa na...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /2 232

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CECHY RACHUNKOWOŚCI

  Sprawozdania finansowe mają na celu dostarczenie informacji o sytuacji finansowej firmy, rezultatach działalności i zmianach położenia finansowego przedsiębiorcy, użytecznych przy podejmowaniu decyzji ekonomicznych przez szerokie grono odbiorców tych informacji. Z tego też względu sprawozdania finansowe...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /5 863

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CENA SPRZEDAŻY NETTO

  Możliwa do uzyskania na dzień bilansowy cena (wartość) sprzedaży składnika aktywów, bez VAT i podatku akcyzowego, pomniejszona o rabaty, opusty i inne podobne zmniejszenia oraz koszty związane z przystosowaniem składnika aktywów do sprzedaży i dokonaniem tej sprzedaży, a powiększona o należną dotację...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /1 760

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CENA DETALICZNA

  W ramach transakcji handlowych zawieranych między sobą przez przedsiębiorstwa działające na rynku funkcjonuje określony system cen i marż. W przypadku handlu detalicznego mówi się o c.d. Cena ta składa się z wartości ceny hurtowej, po jakiej dana jednostka dokonała zakupu od hurtownika oraz marży...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /821

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CENA STAŁA EWIDENCYJNA

  Zgodnie z ustawą o rachunkowości składniki rzeczowych aktywów obrotowych mogą być na dzień nabycia lub wytworzenia ujmowane w księgach rachunkowych w cenach przyjętych do ewidencji, z uwzględnieniem różnic między tymi cenami a rzeczywistymi ich cenami nabycia albo zakupu, albo kosztami wytworzenia...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /2 155

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CENA EMISYJNA

  Wartość, po której emitent oferuje papier wartościowy pierwszym nabywcom. Wartość ta może być równa cenie nominalnej, ale często jest ona większa lub mniejsza od wartości nominalnej. W przypadku sprzedaży subskrybentom obligacji z dyskontem, ich c.e. jest pomniejszona w stosunku do wartości nominalnej o...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /982

  praca w formacie txt

Do góry