Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  DEKLARACJA CELNA

  Zgłoszenie celne, dokument będący podstawą naliczenia cła.

  Jednolity dokument administracyjny (SAD). Towary podlegające procedurom celnym muszą być zgłoszone w formie pisemnej w postaci d.c. Deklaracje SAD dotyczą tylko tych podmiotów, u których - oprócz obrotu wewnątrzwspólnotowego - występuje obrót z...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /15 144

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOKUMENTACJA INWENTARYZACYJNA

  Obejmuje wszystkie dokumenty, którymi należy się posługiwać podczas przeprowadzania inwentaryzacji, a mianowicie dokumenty mające charakter: dowodowy, organizacyjny, normatywny.

  Dowodowy charakter mają: 1) arkusze spisu z natury; 2) protokoły kontroli kasy; 3) protokoły inwentaryzacyjne, w tym: z...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /4 470

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DŁUGOTERMINOWE PAPIERY WARTOŚCIOWE

  Lokaty długoterminowe, długoterminowe inwestycje finansowe, długoterminowe aktywa finansowe, inwestycje zaliczane do aktywów trwałych, cechą szczególną d.p.w. jest to, że zgodnie z wolą inwestora stanowią trwałą lokatę i składnik jego inwestycji długoterminowych. Warto podkreślić, że wyróżnikiem...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /2 820

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEKLARACJA ROZLICZENIOWA

  Dokument składany co miesiąc przez płatników składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Płatnik składek jest zwolniony z obowiązku składania d.r. za kolejny miesiąc, jeżeli nie nastąpiły żadne zmiany w stosunku do miesiąca poprzedniego. Zwolnienie nie...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /1 884

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOKUMENTACJA KONSOLIDACYJNA

  Obejmuje wszystkie pierwotne dokumenty prawne i protokoły, zestawy sprawozdań finansowych jednostek objętych konsolidacją, opisowe wyjaśnienia, załączniki objaśniające sposób wyceny konsolidacyjnej lokat, jak również arkusze konsolidacyjne, na podstawie których można zweryfikować prawidłowość i...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /388

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOCHODY BUDŻETU

  Wszelkie wpłaty dokonywane na rzecz budżetu państwa (jednostki samorządu terytorialnego) przez przedsiębiorstwa państwowe, sektor prywatny, osoby fizyczne, a także z zagranicy -  na finansowanie wydatków wynikających z realizacji zadań publicznych (samorządy otrzymują środki poprzez udział w podatkach...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /1 063

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEKLARACJE UBEZPIECZENIOWE

  Dokumenty ubezpieczeniowe; zagadnienia związane ze składkami na ubezpieczenie społeczne reguluje obowiązująca od 1 stycznia 1999 r. ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych, która określa m.in.: 1) zasady i tryb dokonywania zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych; 2) zasady i tryb dokonywania zgłoszeń...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /5 649

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOKUMENT KOPIA

  Drugi lub dalszy egzemplarz oryginału dokumentu księgowego, dokładne odtworzenie oryginału dokumentu. Jest to drugi lub dalszy egzemplarz oryginału dokumentu uzyskany w wyniku kopiowania techniką ręczną (przez kalkę), pisania na maszynie lub w drodze dodatkowych wydruków komputerowych. Kopia sporządzana...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /2 289

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEKRETACJA AUTOMATYCZNA

  Polega na zaprogramowanym w komputerze odnoszeniu zapisów operacji gospodarczych na konta księgowe. Problemy metodologiczne wiążą się z doborem odpowiedniego do warunków automatycznego przetwarzania modelu księgowania. W praktyce stosowany jest tradycyjny model księgowości podwójnej, powstały w warunkach...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /2 882

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZĘŚCI ZAPASOWE

  Materiały wykorzystywane podczas napraw i remontów, służące zastępowaniu wadliwych bądź uszkodzonych części. Mogą być zakupione z zewnątrz, wytworzone przez jednostkę we własnym zakresie lub odzyskiwane z likwidowanych obiektów, maszyn czy urządzeń.

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /279

  praca w formacie txt

Do góry