Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  DOKUMENTACJA ZAKUPU

  Zbiór dokumentów obejmujący m.in.: zamówienia (jedna z form zapewnienia realizacji dostawy -  są one ofertą zakupu, a po potwierdzeniu przez przyszłego dostawcę są równoważne umowie); umowy (w obrocie gospodarczym, np. umowa dostawy, sprzedaży, dostawca zobowiązuje się do wytworzenia lub dostarczenia...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /9 865

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOKUMENTACJA OBROTU ZAPASAMI

  Zbiór dokumentów przychodowych i rozchodowych potwierdzających przyjęcie do magazynu i rozchód z magazynu majątku obrotowego (materiałów, towarów, wyrobów, półfabrykatów). W obrocie materiałowym stosowane są następujące dowody: 1) dowody przychodowe; 2) dowody rozchodowe; 3) dowody przychodowo-rozchodowe...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /15 988

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOKUMENTACJA ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI

  Ustawa o rachunkowości zobowiązuje jednostkę do posiadania dokumentacji opisującej w języku polskim przyjęte przez nią zasady (politykę) rachunkowości, a w szczególności dotyczące: 1) określenia roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych; 2) metod wyceny aktywów i pasywów oraz...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /15 020

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOKUMENTACJA PRODUKCYJNA

  Zestaw dokumentów wykorzystywanych w sterowaniu przebiegiem produkcji. Dokumentacja ta może przykładowo obejmować: 1) przewodniki (instrukcje, np. zakładowa instrukcja kosztów); 2) rozdzielniki; 3) karty kompletacyjne; 4) dowody pobrania materiałów; 5) karty limitowe; 6) dowody przekazania wyrobów do magazynu...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /3 713

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOKUMENT ORYGINAŁ

  Pierwowzór, autentyk, pierwszy dokument, dokument autentyczny, dokument pierwotny niebędący kopią ani naśladownictwem, dokument prawdziwy, w rachunkowości d.o. stanowi dowód księgowy, który -  jako pierwszy (autentyczny) dokument formalnoprawny -  dokumentuje fakt określonej operacji gospodarczej oraz...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /2 234

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEKRETACJA DOKUMENTÓW

  Kwalifikacja dokumentów, polega na ustalaniu i oznaczaniu na dokumencie sposobu jego ewidencji w odpowiednich urządzeniach księgowych, czyli na podaniu tzw. korespondencji kont. Przez d.d. rozumie się „stwierdzenie zakwalifikowania do ujęcia w księgach rachunkowych”. Czynności te wykonuje główny księgowy...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /5 155

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOKUMENTACJA EKSPORTU

  Zbiór dokumentów obejmujący co najmniej: umowy (zawarte bezpośrednio z odbiorcą zagranicznym lub pośrednikami); dowody rozchodowe z magazynu eksportera sprzedanych produktów lub towarów; dokumenty handlowe; dokumenty transportowe i spedycyjne; dokumenty ubezpieczeniowe; dokumenty finansowe.

  Faktura handlowa...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /5 670

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEPRECJACJA

  Zniżka ceny, zwłaszcza kruszców: złota, srebra; obniżka kursu waluty. D. oznacza obniżenie kursu danej waluty w stosunku do waluty zagranicznej. Podstawę, wokół której oscyluje kurs danej waluty, stanowi parytet złota, który wyraża stosunek wartości pieniądza (waluty) do jednostki złota (kilograma...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /347

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOKUMENTACJA IMPORTU

  Zbiór dokumentów obejmujący co najmniej: umowy (kontrakty) bezpośrednio zawarte z dostawcą zagranicznym lub z pośrednikiem; faktury handlowe; dowody odprawy celnej (SAD) Deklaracje Intrastat; rejestry dostaw importowych; dowody przyjęcia importowanych towarów do magazynu importera; dokumenty transportowe i...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /2 787

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE

  Stanowią część inwestycji zaliczanych do aktywów trwałych i obejmują lokaty kapitałowe przedsiębiorstwa powierzone innym jednostkom (powiązanym i niepowiązanym) w celu osiągnięcia określonych korzyści.

  Według ustawy o rachunkowości inwestycje to aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /11 093

  praca w formacie txt

Do góry