Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  DZIAŁY SPECJALNE PRODUKCJI ROLNEJ

  Produkcją rolną w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest prowadzenie produkcji roślinnej i zwierzęcej poza gospodarstwem rolnym. Zaliczono do nich rodzaje upraw i hodowli, których prowadzenie nie jest uzależnione od warunków klimatycznych i glebowych, takie jak: uprawy w szklarniach i...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /2 115

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUROOBLIGACJE

  Obligacje denominowane w walucie innej niż waluta kraju emitenta, rozprowadzane przez międzynarodowe konsorcja bankowe poza krajem emitenta. Pod względem formy i treści e. nie różnią się od obligacji krajowych. E. jest papierem wartościowym na okaziciela, rzadziej imiennym, oprocentowanym według stałej...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /2 408

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIENNIK

  Księga rachunkowa zawierająca chronologiczne ujęcie zdarzeń, jakie nastąpiły w danym okresie sprawozdawczym. Zbiory danych d. można traktować jako bazę danych księgowych. Podstawową rolą d. jest zachowanie śladu rewizyjnego, czyli łańcucha dowodowego pochodzącego z kodowania, sum kontrolnych i...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /1 087

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYWIDENDA

  Udział w zysku rocznym wykazanym w sprawozdaniu finansowym (niekiedy powiększonym o zysk przeniesiony z kapitałów rezerwowych utworzonych w tym celu w latach poprzednich) należny udziałowcowi (w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością) albo akcjonariuszowi (w spółce akcyjnej) i przeznaczony do podziału...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /1 358

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYSCYPLINA FINANSÓW PUBLICZNYCH

  Przestrzeganie przepisów normujących zasady i tryb dokonywania wydatków i rozchodów oraz pobierania dochodów i przychodów przez jednostki wykonujące budżet. Ustawa o finansach publicznych określa sytuacje gospodarcze stanowiące naruszenie d.f.p., np. wykazanie w sprawozdaniu budżetowym danych niezgodnych z...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /612

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOWÓD KSIĘGOWY

  Dokument księgowy, w rachunkowości obowiązuje zasada dokumentacji zapisów księgowych, wyrażająca się w tym, że każda operacja gospodarcza powodująca zmianę w aktywach, pasywach, kosztach, przychodach oraz wyniku finansowym musi być udokumentowana (potwierdzona) dowodem spełniającym wymagania d.k. Za...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /9 864

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYSKONTO

  Pojęcie używane w kilku znaczeniach. Najczęściej spotykane z nich to: 1) naliczone z góry oprocentowanie z tytułu udzielonego kredytu; 2) skup weksli przez bank przed terminem ich wykupu (np. jeśli bank przyjął do d. weksel na kwotę 5000 zł, płatny po 20 dniach, stopa dyskontowa banku wynosi 6%, to...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /663

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DRUKI ŚCISŁEGO ZARACHOWANIA

  Dokumenty lub formularze ścisłego zarachowania, druki ścisłego rozliczenia z ich pobierania i korzystania, druki ścisłej ewidencji, formularze, które jako przyszłe dokumenty (dowody) księgowe są w szczególny sposób zabezpieczane. Podlegają one specjalnej ewidencji oraz rozliczeniu z ich pobierania i...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /3 754

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYSPONENCI CZĘŚCI BUDŻETOWYCH

  W celu wykonywania budżetu państwa ustanowiono trzy szczeble dysponowania środkami budżetowymi: dysponenci części budżetowych (dysponenci główni) i dysponenci drugiego i trzeciego stopnia.

  Dysponentami części budżetowych są osoby upoważnione do gospodarowania środkami budżetowymi i przekazywania...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /1 840

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUMPING WALUTOWY

  Polityka świadomego zaniżania kursu waluty krajowej przez władze monetarne, mająca na celu wzrost konkurencyjności cenowej towarów danego kraju na rynkach międzynarodowych.

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /185

  praca w formacie txt

Do góry