Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  DZIERŻAWA W GOSPODARSTWIE (PRZEDSIĘBIORSTWIE) ROLNICZYM

  Polega na przekazaniu w odpłatne użytkowanie posiadanego na własność gospodarstwa (przedsiębiorstwa) rolnicze lub jego części, w tym gruntów rolnych, sadów, łąk i pastwisk oraz stawów. Dzierżawa może dotyczyć terenów łowieckich, torfowisk oraz zwierząt, szczególnie rozpłodników. Okres dzierżawy...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /8 814

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FACTORING

  Usługa finansowa polegająca na przeniesieniu przez wierzyciela (faktoranta) wierzytelności wynikających z tytułu dostaw towarów, produktów i usług na rzecz banku lub innej instytucji finansowej (faktora). F. to stosunek prawny obejmujący co najmniej trzy podmioty: 1) faktora, czyli podmiot nabywający za...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /1 408

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EFEKTYWNOŚĆ INWESTYCJI

  Skumulowana wielkość efektów wyrażonych wartościowo oraz tych korzyści, których nie da się skwantyfikować, a jakie uzyskuje podmiot w wyniku poniesionych nakładów inwestycyjnych. Ekonomiczną e.i. mierzy się stosunkiem uzyskanych wymiernych korzyści do poniesionych nakładów w wyrażeniu pieniężnym...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /488

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FAŁSZOWANIE I UPIĘKSZANIE BILANSÓW

  Bilans powinien być zestawiony w taki sposób, aby jasno, przejrzyście, dokładnie i wiernie przedstawiał sytuację gospodarczą oraz wyniki działalności firmy. Najczęściej spotykanymi wykroczeniami przeciwko zasadom prawidłowego bilansowania są: wykroczenia przeciwko zasadzie przejrzystości bilansu, gdy...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /14 652

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EMITENT WEKSLA

  Wystawca weksla, osoba zobowiązująca się do bezwarunkowej zapłaty określonej osobie, w oznaczonym terminie i miejscu, wymienionej na wekslu sumy pieniężnej. E.w. jest głównym dłużnikiem wekslowym. W przypadku weksli trasowanych e.w. wskazuje osobę (trasata), która po akceptacji weksla trasowanego staje...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /495

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FASB

  Financial accounting standards board, Rada Standardów Rachunkowości Finansowej, instytucja, której podstawowym celem jest opracowywanie zasad i reguł rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w Stanach Zjednoczonych. FASB została założona w 1973 r. Członkowie organizacji mianowani są przez Fundację...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /1 461

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EURIBOR

  Euro Interbank Offered Rate, wskaźnik określający roczne oprocentowanie lokat międzybankowych dla krajów Unii Europejskiej posiadających wspólny rynek walutowy euro. Opublikowany został 27 maja 1998 r. na spotkaniu przedstawicieli 2800 banków 15 członków Unii Europejskiej i Związku Rynków Finansowych (ACI)...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /1 848

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIAŁALNOŚĆ ROLNICZA

  Zarządzanie jednostką gospodarczą, gospodarstwem (przedsiębiorstwem) rolniczym dokonującym przemiany biologicznej przeznaczonych na sprzedaż aktywów biologicznych w produkty rolnicze lub inne aktywa biologiczne (MSR nr 41). Rozumiana jest jako prowadzenie działalności hodowlanej, chów inwentarza żywego...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /2 110

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FINANSOWANIE DEFICYTU

  Jeżeli planowane wydatki budżetu przewyższają planowane dochody, to mogą być zrealizowane tylko wtedy, gdy zostaną zgromadzone środki finansowe inne niż dochody budżetu.

  Deficyt budżetu państwa może być sfinansowany wpływami uzyskanymi: 1) ze sprzedaży skarbowych papierów wartościowych na rynku...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /1 531

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUROCZEKI

  Zunifikowane blankiety czekowe o randze międzynarodowej, wydawane posiadaczom eurokont i kart płatniczych, noszących znak systemów Eurocard/Mastercard oraz VISA. Instrumenty te tworzą system rozliczeń transakcji, zorganizowany przez takie organizacje międzynarodowe, jak Europay International, Mastercard...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /2 674

  praca w formacie txt

Do góry