Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  FUNDUSZ CELOWY

  Fundusz powołany ustawowo, którego przychody pochodzą ze środków publicznych, a wydatki są przeznaczone na realizację wyodrębnionych zadań. F.c. może działać jako osoba prawna lub stanowić wyodrębniony rachunek bankowy, którym dysponuje organ wskazany w ustawie tworzącej fundusz.

  Fundusze celowe...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /674

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FUNDUSZ UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

  Fundusz celowy, powołany w celu realizacji zadań z zakresu ubezpieczeń społecznych. Dysponentem FUS jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Przychody FUS to: 1) składki na ubezpieczenia społeczne, niepodlegające przekazaniu na rzecz otwartych funduszy emerytalnych; 2) wpłaty z budżetu państwa oraz z...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /1 867

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FUNDUSZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

  Państwowy fundusz celowy mający osobowość prawną. Powstał jako zabezpieczenie niewypłacania pracownikom wynagrodzenia za pracę w związku z przejściowymi trudnościami finansowymi pracodawcy utrzymującymi się dłużej niż miesiąc. Podstawą prawną działania FGŚP jest ustawa z 29 grudnia 1993 r. o...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /2 641

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FUNDUSZ UDZIAŁOWY

  Fundusz podstawowy spółdzielni wykazywany w wartości odpowiadającej udziałom objętym przez członków spółdzielni. Jego wysokość nie podlega rejestracji w sądzie.

  Jest on funduszem o charakterze zmiennym, gdyż członkowie spółdzielni mogą sukcesywnie wnosić udziały lub je wycofywać. F.u. mogą...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /705

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FUNDUSZ OGÓLNEGO RYZYKA

  Tworzy się z zysku po opodatkowaniu na niedające się przewidzieć i przypisać do poszczególnych operacji ryzyko w celu zwiększenia bezpieczeństwa banku. Wysokość odpisu dokonanego z zysku roku ubiegłego na f.o.r. uzależnia wysokość odpisu w koszty kwoty na rezerwę na ryzyko ogólne.

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /314

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FORMY ORGANIZACYJNO - PRAWNE SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

  Jednostki sektora finansów publicznych mogą być tworzone jedynie w formach przewidzianych ustawami. Obecnie zarówno sektor rządowy, jak i samorządowy są zorganizowane w formach: jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz funduszy celowych.

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /300

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FORMY TECHNIKI EWIDENCJI KSIĘGOWEJ

  Zespół określonych, wzajemnie powiązanych urządzeń księgowych służących do ewidencji oraz sposób dokonywania zapisów księgowych w tych urządzeniach. Do klasycznych urządzeń stosowanych w ewidencji księgowej zaliczają się: 1) dziennik - przeznaczony do chronologicznego zapisywania wszystkich...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /12 309

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FINANSOWE PAPIERY WARTOŚCIOWE

  Certyfikaty, które prawa ich posiadaczy i obowiązki ich emitentów określają w wyrażeniu pieniężnym (wartościowym). Zalicza się do nich: akcje, obligacje, weksle, opcje na akcje, prawa poboru akcji z nowej emisji i inne walory finansowe.

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /258

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FORFAITING

  Szczególna forma rozliczeń pieniężnych polegająca na wykupywaniu wierzytelności pieniężnych z wyłączeniem prawa regresu w stosunku do zbywcy. Zadaniem umów f. jest dostarczenie przedsiębiorcy (dostawcy) wykonującemu działalność eksportową, sprzedającemu towary lub świadczącemu usługi środków...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /1 283

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EWIDENCJA KSIĘGOWA

  Dokonywanie zapisów wszystkich danych dotyczących operacji gospodarczych dokonywanych przez konkretną jednostkę. Zapisów tych dokonuje się: chronologicznie - według dat powstawania poszczególnych operacji gospodarczych, syntetycznie - na właściwych kontach syntetycznych w zależności od treści ekonomicznej...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /2 710

  praca w formacie txt

Do góry