Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  GIEŁDA

  Regularne spotkania osób w ustalonym miejscu oraz w określonych odstępach czasu w celu dokonania transakcji kupna-sprzedaży określonych dóbr lub usług. Na g. obraca się przedmiotami zamiennymi tego samego rodzaju, oznaczonymi co do wagi, miary, ilości, jakości, dlatego też nie jest potrzebna obecność...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /2 638

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRUPA KAPITAŁOWA

  Pojęcie związane z przygotowywaniem tzw. skonsolidowanych sprawozdań finansowych. Oznacza semi-podmiot gospodarczy powstały jako efekt powiązań kapitałowych - o specjalnej sile i znaczeniu - zaistniałych między różnymi samodzielnymi jednostkami gospodarczymi. W świetle prawa bilansowego g.k. tworzą...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /1 238

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GŁÓWNY KSIĘGOWY

  Osoba kierująca w jednostce wszelkimi pracami wchodzącymi w zakres rachunkowości wykonywanymi przez podlegających jej księgowych. Ściśle określone przepisami prawa stanowisko g.k. spotkać można jedynie w administracji państwowej. Jego prawa i obowiązki oraz wymagane kwalifikacje określa obecnie...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /6 536

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRUPA KLASYFIKACJI UBEZPIECZEŃ

  Grupa ubezpieczeń, podział ubezpieczeń według grup ryzyka i rodzajów wynikający z ustawowej klasyfikacji. Jest ona ważna zarówno w analizie rentowności portfela ubezpieczanych grup ryzyka w firmie ubezpieczeniowej już działającej, jak i w momencie ubiegania się o zezwolenie na prowadzenie działalności...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /2 716

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GMINNE FUNDUSZE CELOWE

  W myśl ustawy o finansach publicznych g.f.c. mogą być tworzone wyłącznie w drodze ustawy (nie zaś aktów prawnych organów gminy) w celu gromadzenia dochodów publicznych z określonych źródeł i wydatkowania ich na finansowanie zadań gminy wyodrębnionych z finansowania ich z budżetu gminy.

  Do g.f.c...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /678

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FUNDUSZE ZASADNICZE BANKU

  Składają się z kapitału założycielskiego wnoszonego w momencie zakładania banku. Jego wpłata (jak również wydzielenie majątku) powinna być dokonana (w walucie polskiej na rachunek bankowy w banku krajowym) przed wpisaniem banku do właściwego rejestru lub wystąpieniem do Komisji Nadzoru Bankowego o...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /2 185

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GWARANCJA BANKOWA

  Jednostronne zobowiązanie banku-gwaranta, że po spełnieniu przez podmiot uprawniony (beneficjenta gwarancji) określonych warunków zapłaty, które mogą być stwierdzone określonymi w tym zapewnieniu dokumentami, jakie beneficjent załączy do sporządzonego we wskazanej formie żądania zapłaty, do wykonania...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /2 960

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOSPODARKA KOMUNALNA

  Oznacza działalność gospodarczą prowadzoną przez jednostki samorządu terytorialnego (gminę, powiat, województwo); jej przedmiotem są w szczególności zadania o charakterze użyteczności publicznej. Celem g.k. jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /463

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FUNKCJE RACHUNKU KOSZTÓW

  Zadania rachunku kosztów, rola rachunku kosztów, cel rachunku kosztów, funkcje spełniane przez rachunek kosztów można ogólnie podzielić na: 1) funkcje zewnętrzne realizowane na zasadach i służące celom rachunkowości finansowej; 2) funkcje wewnętrzne, które podporządkowane są regułom i zadaniom...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /7 185

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HANDLOWE PAPIERY WARTOŚCIOWE

  Certyfikaty, które uprawniają ich posiadaczy do dysponowania określonymi dobrami rzeczowymi, a ich emitentów - do udostępnienia danych dóbr posiadaczowi takich dokumentów. Typowe h.p.w. to konosamenty, listy przewozowe, warranty, niektóre dokumenty ubezpieczeniowe.

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /303

  praca w formacie txt

Do góry