Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  INWENTARYZACJA

  Proces okresowego ustalania lub sprawdzania rzeczywistego ilościowego i wartościowego stanu aktywów i pasywów jednostki w celu porównania tego stanu rzeczywistego ze stanem wykazywanym w księgach rachunkowych, a w przypadku wystąpienia rozbieżności między stanem rzeczywistym a stanem księgowym - ustalenie...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /7 093

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INSTRUMENTY POCHODNE

  Są to instrumenty finansowe, które zabezpieczają inwestorów przed ryzykiem oraz służą spekulacji w celu uzyskiwania wysokich przychodów z inwestycji. Stanowią podstawę dokonywania transakcji na rynku i.p. Z reguły dla inwestora i.p. są inwestycjami krótkoterminowymi. Można je podzielić na dwie podstawowe...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /433

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INSTYTUCJA FINANSOWA

  Oznacza podmiot gospodarczy inny niż instytucja kredytowa, którego podstawą działalności jest nabywanie pakietów akcji bądź udziałów kapitałowych lub wykonywanie jednego lub więcej spośród rodzajów działalności wymienionych w załączniku do Dyrektywy 2000/12/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z 20...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /3 139

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INTEGRACJA SYSTEMÓW

  Łączenie systemów, współdziałanie systemów, wzajemna współpraca systemów, kompleks przedsięwzięć sprawiających, że różne funkcjonalnie oraz typologicznie systemy, podsystemy i aplikacje, działające w niekiedy różnych platformach lub w różnych systemach, będą ze sobą ściśle...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /830

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INNE ŚRODKI PIENIĘŻNE

  To czeki obce i weksle obce oraz środki pieniężne w drodze. Obce czeki i weksle są krótkoterminowymi papierami wartościowymi, ale ze względu na funkcje płatnicze, rozrachunkowe i kredytowe rachunkowość traktuje je jako i.ś.p., pod warunkiem że będą one płatne w ciągu trzech miesięcy od daty ich...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /747

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INTEGRACJA WALUTOWA

  Ścisła współpraca władz monetarnych, czyli banków centralnych i ministerstw finansów, zainteresowanych krajów mająca na celu swobodną wzajemną wymienialność walut. Przykładem najbardziej pełnej formy integracji jest unia walutowa.  

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /276

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INSTRUKCJA OBIEGU DOKUMENTÓW

  Regulamin obiegu dokumentów, instrukcja obiegu i kontroli dokumentów, zakładowa instrukcja dokumentacji księgowej (wystawienie, obieg, kontrola, przechowywanie), instrukcja obiegu dokumentów księgowych, obieg dokumentów polega na przepływie (krążeniu, ruchu) dokumentów księgowych przez określone stanowiska...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /9 893

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INTERNET

  Infostrada, cyberprzestrzeń, sieć sieci, największa z rozległych (globalna - obejmująca więcej niż jeden kontynent) sieć komputerowa, łącząca wiele innych sieci komputerowych opartych na wspólnej przestrzeni adresowej, korzystających ze wspólnego protokołu sieciowego (TCP/IP). Współuczestniczące w...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /4 133

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INSTRUMENTY FINANSOWE

  Financial instruments, można w uproszczeniu określić jako kontrakt pomiędzy dwoma stronami regulujący zależność finansową, w jakiej obie strony pozostają (K. Jajuga, T. Jajuga, Inwestycje, instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, Warszawa 1996). Rynek, na którym zawierane są...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /5 364

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INSTRUMENTY KAPITAŁOWE

  Rodzaj instrumentów finansowych. Reprezentowane są one przez aktywa finansowe dokumentujące prawa właścicielskie inwestora do aktywów netto emitenta tego instrumentu. Zalicza się do nich papiery wartościowe współwłasności majątkowej i inne instrumenty finansowe o podobnym charakterze (akcje, udziały...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /526

  praca w formacie txt

Do góry