Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  INWESTYCJE W OBCE ŚRODKI TRWAŁE

  Nakłady ponoszone np. na prace adaptacyjno-modenizacyjne w obcych budynkach, budowlach lub lokalach najczęściej użytkowanych czasowo. Inwestor może dokonywać odpisów amortyzacyjnych od wartości nakładów poniesionych w obce środki trwałe.  

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /268

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INWESTYCJE

  Aktywa inwestycyjne, obejmują także aktywa, które nie są wykorzystywane przez jednostkę w jej działalności operacyjnej, ale znajdują się pod jej kontrolą w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych zasobów lub uzyskiwania z nich przychodów w postaci odsetek...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /15 406

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JEDNOSTKA DOMINUJĄCA

  Pojęcie związane z przygotowywaniem sprawozdań finansowych dla grupy kapitałowej. Są to samodzielne podmioty gospodarcze, które na skutek powiązań kapitałowych z innymi jednostkami gospodarczymi sprawują kontrolę lub współkontrolę i z tego powodu stały się w grupie kapitałowej jednostką zobligowaną...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /2 680

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INWESTYCJI ANALIZA

  To szacowanie projektu przedsięwzięcia inwestycyjnego z uwzględnieniem kosztów finansowych oraz socjalnych, a  także korzyści płynących z jego realizacji. W szacunkach takich uwzględnia się ryzyko oraz wrażliwość projektu na przewidywane zagrożenia czy błędy.  

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /298

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INWESTYCJE BEZPOŚREDNIE

  Forma długoterminowej lokaty kapitału, polegająca na stworzeniu w obcym kraju nowego przedsiębiorstwa i wyposażeniu go w kapitał podstawowy albo wykupieniu takiej liczby akcji (udziałów) zagranicznego przedsiębiorstwa, która pozwala na kontrolowanie jego działalności.

  Celem i.b. jest otrzymanie zysku...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /874

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INWENTARZ ŻYWY

  Dzieli się na rodzaje (np. bydło, konie, trzodę chlewną, owce, zwierzęta futerkowe, ryby, drób, pszczoły) oraz w zależności od celu chowu zwierząt - na stado hodowlano-użytkowe, stado pociągowe, zwierzęta młode w okresie odchowu, tuczniki, bekony i opasy.

  Stada hodowlano-użytkowe i pociągowe...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /6 412

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INWESTOR

  Podmiot (osoba fizyczna bądź prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej) posiadający kapitał (wolne czasowo środki finansowe, dobra rzeczowe lub dobra niematerialne) i lokujący go w celu osiągnięcia zysku. I. angażuje środki gospodarcze, rezygnując z ich bieżącej konsumpcji...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /1 015

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INWESTOR INDYWIDUALNY

  Utożsamiany jest z osobą prywatną, dokonującą inwestycji we własnym imieniu i na własny rachunek. Kapitał, który angażuje, jest zazwyczaj znacznie niższy niż w przypadku inwestora instytucjonalnego. Decyzje inwestycyjne dokonywane są na podstawie własnych analiz oraz ogólnodostępnych informacji...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /331

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INWESTOR INSTYTUCJONALNY

  Jednostka wyspecjalizowana w dokonywaniu inwestycji: bank, fundusz emerytalny, fundusz powierniczy, instytucja ubezpieczeniowa oraz inne instytucje finansowe. Podstawowym wyróżnieniem i.i. jest wielkość inwestowanego kapitału i dlatego do grupy tej można zaliczyć również inne podmioty gospodarcze, które np...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /903

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INWESTYCJA NA CUDZYM GRUNCIE

  Nakłady, ponoszone najczęściej przez dzierżawcę gruntu, na obiekty, które będą trwale połączone z gruntem. Za obiekt budowlany trwale związany z gruntem uznaje się np. budynek lub budowlę. Trwałość połączenia musi zawierać w sobie element fizyczny uniemożliwiający swobodne przeniesienie...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /336

  praca w formacie txt

Do góry