Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  WYNIK POZOSTAŁEJ DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

  Wynik z działalności pośrednio związanej z zasadniczą działalnością operacyjną, towarzyszącej tej działalności, lecz niezwiązanej bezpośrednio z jej przedmiotem. Stanowi on różnicę między pozostałymi przychodami operacyjnymi a pozostałymi kosztami operacyjnymi. Do pozostałych przychodów i...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /821

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYNIK Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

  Obejmuje zarówno wynik z działalności zasadniczej, jak i pozostałej. W procedurze ustalania wyniku finansowego obliczany jest przez zwiększenie wyniku ze sprzedaży o pozostałe przychody operacyjne i zmniejszenie go o pozostałe koszty operacyjne.

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /259

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYNIK ZE SPRZEDAŻY

  Wynik zasadniczej działalności operacyjnej jednostki, do prowadzenia której jednostka została powołana i której zakres przedmiotowy określono w dokumentach założycielskich.

  Zasadniczą działalnością operacyjną może być działalność handlowa, produkcyjna lub usługowa (z wyjątkiem usług finansowych...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /3 520

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU SKARBU PAŃSTWA

  Obejmują w szczególności wydatki budżetu państwa z tytułu oprocentowania i dyskonta od skarbowych papierów wartościowych, oprocentowania zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wypłat związanych z udzielonymi przez Skarb Państwa poręczeniami i gwarancjami.

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /289

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYKONYWANIE BUDŻETU

  Realizacja dochodów i wydatków przez wszystkich dysponentów środków budżetowych. W szczególności obejmuje: gromadzenie dochodów i dokonywanie wydatków przez jednostki budżetowe, uruchamianie środków budżetowych, rozliczenia jednostek samorządu terytorialnego z budżetem państwa, dokonywanie zmian w planach...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /621

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYŁĄCZENIA KONSOLIDACYJNE

  Robocze korekty wartości przedstawianych w sprawozdaniach pojedynczych podmiotów powiązanych kapitałowo, objętych obowiązkiem konsolidacyjnym w celu: bądź wyeliminowania skutków zdarzeń gospodarczych podejmowanych z innymi podmiotami z grupy kapitałowej, bądź też uniknięcia dublowań wartości...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /2 816

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYMIENIALNOŚĆ WALUTY

  Prawo do swobodnego nabywania, sprzedawania (wymiany) pieniądza krajowego na waluty obce oraz posiadania walut obcych, transferowania waluty obcej, jak i krajowej przez granicę w ramach dokonywania płatności międzynarodowych, a także możliwość zaciągania kredytów i składania depozytów w walutach obcych...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /483

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYNIK BRUTTO

  Wynik przed opodatkowaniem, ostateczny rezultat wszystkich operacji wynikowych, jakie miały miejsce w jednostce gospodarczej, zarówno tych realizowanych w toku normalnie prowadzonej działalności, jak i jednorazowych, realizowanych poza zwykłą działalnością, trudnych do przewidzenia.

  Stanowi on różnicę...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /793

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYDATKI BUDŻETU

  To środki przekazywane z budżetu na realizację zadań państwa lub jednostek samorządu terytorialnego. Ze względu na ich charakter w.b. dzieli się na: wydatki bieżące, majątkowe i obsługi długu Skarbu Państwa.

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /221

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYNIK BRUTTO Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

  Wynik z całej działalności realizowanej w normalnym toku przez jednostkę gospodarczą, obejmujący działalność operacyjną (zasadniczą i pozostałą) oraz operacje finansowe. w procedurze ustalania w.b. obliczany jest przez zwiększenie wyniku z działalności operacyjnej o przychody finansowe i...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /340

  praca w formacie txt

Do góry