Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  KAPITAŁ WŁAŚCICIELA

  Wkład finansowy właściciela w przedsiębiorstwo osoby fizycznej. Stanowi on jednolitą pozycję kapitału własnego o zmiennej kwocie. Zwiększają go wszystkie składniki majątkowe wniesione w ciągu roku obrotowego przez właściciela do przedsiębiorstwa, zmniejszają natomiast składniki majątkowe...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /841

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KALKULACJA WSTĘPNA

  Rodzaj kalkulacji ex ante, sporządzanej dla potrzeb rachunku ekonomicznego przed rozpoczęciem działalności. Jej bazę stanowią koszty przewidywane określane na podstawie wskaźników techniczno-ekonomicznych, cen zużywanych materiałów, taryfikatorów płac, kosztów poniesionych w okresach ubiegłych, kosztów...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /616

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KALKULACJA PODZIAŁOWA

  Stosowana jest w przypadku masowego wytwarzania jednego rodzaju nieskomplikowanego wyrobu lub różnych produktów wytwarzanych z takich samych lub zbliżonych materiałów, za pomocą takich samych urządzeń i procesów technologicznych. K.p., polegająca na podziale sumy poniesionych w danym okresie kosztów...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /1 639

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KALKULACJA WYNIKOWA

  Kalkulacja końcowa, kalkulacja kosztu rzeczywistego, rodzaj kalkulacji ex post, sporządzanej po zakończeniu danego procesu lub przedsięwzięcia bądź też w trakcie jego realizacji, na podstawie danych zarejestrowanych w księgach rachunkowych w danym okresie.

  K.w. podaje informacje o rzeczywistych kosztach...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /747

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KALKULACJA PODZIAŁOWA ODJEMNA

  Kalkulacja przy produkcji: łącznej, sprzężonej, skojarzonej. W niektórych jednostkach w wyniku procesu produkcyjnego z jednego surowca uzyskuje się jednocześnie kilka produktów, różniących się cechami zewnętrznymi lub właściwościami użytkowymi, przy czym niemożliwe jest wytworzenie jednego produktu...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /5 638

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KALKULACJA KOSZTU CZĘŚCIOWEGO

  Rodzaj kalkulacji wyodrębniony zgodnie z kryterium kompletności kosztów uwzględnianych przy ustalaniu kosztu jednostkowego przedmiotu kalkulacji. K.k.cz. znajduje zastosowanie w rachunku kosztów zmiennych. Jej podstawę stanowią jedynie koszty zmienne odnoszone bezpośrednio lub pośrednio na jednostki...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /487

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JEDNOSTKI PODPORZĄDKOWANE

  Pojęcie związane z przygotowywaniem sprawozdań finansowych dla grupy kapitałowej, oznaczające grupę jednostek, w skład której wchodzą jednostki zależne, współzależne od jednostki dominującej oraz jednostki stowarzyszone ze znaczącym inwestorem.  

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /278

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JEDNOSTKA STOWARZYSZONA

  Pojęcie związane z przygotowywaniem sprawozdań finansowych dla grupy kapitałowej. Kryteria definiowania danego podmiotu jako j.s. określa prawo bilansowe, w świetle którego j.s. może być samodzielny przedsiębiorca funkcjonujący jako spółka handlowa, na którą znaczący inwestor wywiera istotny...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /676

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KALKULACJA KOSZTU PEŁNEGO

  Rodzaj kalkulacji wyodrębniony zgodnie z kryterium kompletności kosztów uwzględnianych przy ustalaniu kosztu jednostkowego przedmiotu kalkulacji. K.k.p. znajduje zastosowanie w rachunku kosztów pełnych. Podstawę tej kalkulacji stanowią wszystkie poniesione na przedmiot kalkulacji koszty, zarówno...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /363

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JEDNOSTKI POWIĄZANE

  Pojęcie związane z przygotowywaniem sprawozdań finansowych dla grupy kapitałowej oraz z prezentacją wielu pozycji w sprawozdawczości finansowej pojedynczej jednostki. Oznacza ono grupę jednostek obejmującą jednostkę dominującą lub znaczącego inwestora, jednostki zależne, jednostki współzależne i...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /356

  praca w formacie txt

Do góry