Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  KONCENTRACJA ZAANGAŻOWANIA

  Suma wierzytelności banku, udzielonych przez bank zobowiązań pozabilansowych oraz posiadanych przez bank (bezpośrednio lub pośrednio) akcji lub udziałów w innym podmiocie, wniesionych dopłat w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością lub wkładów albo sum komandytowych (w zależności od tego, która kwota...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /1 932

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONCEPCJA WIERNEGO I RZETELNEGO OBRAZU

  Nadrzędna zasada rachunkowości (true and fair view presentation), która funkcjonuje niezależnie od zmian legislacyjnych i stosunków polityczno-ekonomicznych danego kraju; podporządkowane są jej wszystkie inne zasady rachunkowości. K.w.r.o. przedsiębiorstwa dotyczy jego sprawozdań finansowych. Oznacza ona...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /1 842

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONCEPCJE AKTUALIZACJI WYCENY

  W toku wieloletniej dyskusji nad problemami aktualizacji wyceny w rachunkowości powstało wiele propozycji ich rozwiązania. Niektóre z k.a.w. w zasadniczy sposób różnią się między sobą. Inne są bardzo podobne i różnią się tylko sposobem rozwiązania niektórych szczegółowych kwestii. Ponadto niektóre z...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /1 666

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONSOLIDACJA

  Pojęcie związane z przygotowywaniem skonsolidowanych sprawozdań finansowych. W świetle prawa bilansowego oznacza ono łączenie sprawozdań finansowych jednostek tworzących grupę kapitałową przez sumowanie odpowiednich pozycji sprawozdań finansowych jednostki dominującej, jednostek zależnych i...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /4 724

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONSOLIDACJA METODĄ PEŁNĄ

  Metoda ta ma zastosowanie do włączania do skonsolidowanego sprawozdania finansowego sprawozdań jednostek zależnych. Polega na sumowaniu, w pełnej wartości, poszczególnych pozycji odpowiednich sprawozdań finansowych jednostki dominującej i jednostek zależnych, dokonaniu wyłączeń oraz innych korekt...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /2 540

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KAPITAŁ ZAKŁADOWY

  Kapitał akcyjny - k.a.; kapitał udziałowy - k.u.  

  Kapitał akcyjny. Kapitał podstawowy spółki akcyjnej stanowiący równowartość środków wniesionych do spółki przez akcjonariuszy. Odzwierciedla nominalną wartość wyemitowanych akcji, która powinna być określona w statucie spółki i zgłoszona do...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /6 592

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOMISJA NADZORU BANKOWEGO

  Kolegialny, centralny organ administracji państwowej. Nie jest ona organem NBP. W skład KNB wchodzą osoby reprezentujące różne instytucje, nie zawsze merytorycznie związane ze sferą bankowości. Tworzą ją bowiem: 1) Prezes NBP, który jest z mocy prawa jej przewodniczącym; 2) Minister Finansów lub...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /4 346

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KATEGORIE PRODUKCJI GOSPODARSTWA (PRZEDSIĘBIORSTWA) ROLNICZEGO

  Wykorzystywany w organizacji i ekonomice gospodarstw rolniczych termin ,,produkcja” ma dwa różne znaczenia. Z jednej strony przez pojęcie to rozumiemy proces wytwarzania określonych dóbr lub też świadczenie usług produkcyjnych. Z drugiej strony termin ten rozumiany jest jako suma uzyskanych, różnorodnych...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /6 296

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KAPITAŁ ZAPASOWY

  Fundusz zapasowy, jeden z kapitałów własnych jednostki, przeznaczony przede wszystkim na pokrycie strat. Zasady jego tworzenia określone są, w zależności od formy prawnej jednostki, w ustawie, umowie spółki lub jej statucie.

  Głównym jego źródłem są odpisy z wygospodarowanego zysku. Ustawowy obowiązek...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /1 722

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KAUCJA

  Wadium, jeden ze sposobów zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązania polegający na złożeniu sumy pieniężnej w gotówce, w papierach wartościowych, w wekslach poręczonych przez bank do rąk wierzyciela lub osoby trzeciej.

  Najczęściej stosuje się k. przy przetargach oraz w handlu aukcyjnym. Ustala...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /1 832

  praca w formacie txt

Do góry