Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  KONTA KORESPONDENCYJNE

  Zasada podwójnego zapisu w rachunkowości wyraża się w ewidencji każdej operacji gospodarczej na dwóch kontach po dwóch przeciwstawnych stronach tych kont. Każda zatem operacja gospodarcza łącząca dwa przeciwstawne konta niejako powoduje, iż konta te korespondują ze sobą, czyli stają się k.k.

  K.k. to...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /468

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONTA KORYGUJĄCE

  Powstają z wydzielenia określonych pozycji z konta aktywu lub pasywu zwanego kontem podstawowym. Konto podstawowe może istnieć samodzielnie, natomiast k.k. nie występuje samodzielnie i jest ściśle związane z kontem podstawowym. Zarówno konta podstawowe, jak i korygujące z reguły są rozpatrywane...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /1 947

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONTA PASYWÓW

  Służą do odzwierciedlania zmian w źródłach finansowania środków gospodarczych oraz do ustalenia ich stanu wartościowego na moment bilansowy. K.p. funkcjonują następująco: 1) saldo początkowe, z bilansu otwarcia dla danego okresu sprawozdawczego, wpisujemy według przyjętej historycznie konwencji po...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /1 246

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONTA AKTYWNO - PASYWNE

  Dwusaldowe, łączone konta rozliczeniowe, powstają w wyniku łączenia kont aktywów z kontami pasywów. Konsekwencje łączenia wyrażają się w tym, iż: 1) konto łączone wykazuje tylko jedno saldo (tzw. saldo sald łączonych) i może mieć charakter aktywu lub pasywu, np. połączenie kont ,,Rachunek...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /1 539

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONTA AKTYWÓW

  Odzwierciedlają zmiany w zasobach, czyli środkach gospodarczych jednostki i pozwalają na ustalenie ich wartościowego stanu końcowego na moment bilansowy. K.a. funkcjonują następująco: 1) saldo początkowe z bilansu otwarcia dla danego okresu sprawozdawczego wpisujemy według przyjętej historycznie...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /581

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONTA ANALITYCZNE

  Konta ksiąg pomocniczych służące do uszczegółowienia i rozwinięcia zapisów podlegających ewidencji ogólnej na kontach księgi głównej (syntetycznych). Można je prowadzić jako wyodrębnione księgi (kartoteki, zbiory danych) w ramach kont księgi głównej lub wyodrębniony system kont, uzgodniony z...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /1 901

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONTA BILANSOWE

  Odzwierciedlają poszczególne składniki majątku i źródła ich finansowania zarówno w zakresie stanu tych składników w dowolnym momencie, jak i w ich ciągłym ruchu, są to zatem konta aktywów i pasywów.

  Zadaniem k.b. jest: 1) przejęcie z bilansu początkowego otwarcia poszczególnych stanów wartościowych...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /2 237

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONSOLIDACJA METODĄ PRAW WŁASNOŚCI

  Metoda stosowana przez jednostkę dominującą lub znaczącego inwestora w celu wyceny udziałów w aktywach netto jednostki podporządkowanej, z uwzględnieniem wartości firmy lub ujemnej wartości firmy, ustalonych na dzień objęcia kontroli, współkontroli lub wywierania znaczącego wpływu.

  M.p.w. wymaga...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /1 986

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

  Jest centralnym organem administracji rządowej w zakresie: 1) publicznego obrotu papierami wartościowymi; 2) działalności giełd towarowych, giełdowych izb rozrachunkowych, maklerów giełd towarowych, podmiotów prowadzących przedsiębiorstwa maklerskie na rynku towarów giełdowych.  

  W skład Komisji...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /3 591

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONSOLIDACJA PROPORCJONALNA

  Ma zastosowanie przy włączaniu do skonsolidowanego sprawozdania finansowego sprawozdań jednostek współzależnych z grupy kapitałowej niebędących spółkami handlowymi. Stosowanie tej metody wymaga w czasie procedur konsolidacyjnych włączenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /2 710

  praca w formacie txt

Do góry