Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

  Są ponoszone w celu zrealizowania statutowej działalności, dla której jednostka została powołana. Działalność ta może mieć charakter wytwórczy, usługowy lub handlowy. W skład k.d.o. wchodzą koszty pozostałej działalności operacyjnej.

  K.d.o. mogą być klasyfikowane z punktu widzenia ich związku z...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /4 766

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOSZTY AKWIZYCJI

  Jedna z podstawowych kategorii kosztów w zakładzie ubezpieczeń. K.a. są kosztem pozyskiwania składki ubezpieczeniowej, zasadniczego przychodu zakładu ubezpieczeń, z tego też względu ich analiza powinna następować zawsze w kontekście składki przypisanej lub/i zarobionej.

  K.a. obejmują zasadniczo: 1)...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /3 747

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOSZTY EKOLOGICZNE

  Obejmują wszystkie składniki kosztów ponoszonych w związku z ochroną środowiska naturalnego człowieka. Ochrona środowiska w szerszym znaczeniu jest utożsamiana z działalnością ekologiczną i odnosi się zarówno do przeszłości (likwidacja negatywnych skutków działalności człowieka, w tym restytucja...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /2 398

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOSZTY BAZOWE

  Koszty wzorcowe (postulowane) przedmiotu kalkulacji ustalone na początku roku lub kwartału. Obliczone różnice (odchylenia) między k.b. a niższymi kosztami bieżącymi wskazują na osiągniętą obniżkę kosztów, wynikającą m.in. ze:

  1) zmian norm zużycia materiałów i czasu pracy, spowodowanych zmianami w...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /1 265

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONTROLA WEWNĘTRZNA W ŚRODOWISKU INFORMATYCZNYM

  Obejmuje zarówno manualne procedury kontrolne, jak i procedury realizowane automatycznie przez oprogramowanie. Wśród ogółu procedur można wyróżnić ich dwie kategorie: 1) procedury ogólne, których realizacja jest ważna dla całego środowiska informatycznego, zwane kontrolami ogólnymi; 2) procedury...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /7 416

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONTROLA PEŁNA

  Kontrola całkowita, kompleksowa, zupełna, to działania mające na celu porównanie stanu faktycznego ze stanem obowiązującym (wzorcem, normą), ustalenie ich zgodności lub niezgodności (różnic, odchyleń) oraz wyjaśnienie przyczyn stwierdzonych niezgodności i podjęcie dalszych działań eliminujących lub...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /1 024

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONTROLA PRZEBIEGU PRZETWARZANIA

  Ma na celu zapewnienie zupełności i prawidłowości przetwarzania. Przetwarzanie jest zupełne, jeśli zostały mu poddane wszystkie poprawne dane wprowadzone do systemu oraz te wygenerowane przez sam system. Przetwarzanie jest prawidłowe, jeśli: 1) realizuje się je w odpowiednim porządku; 2) procedury w...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /2 232

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONTROLA WEWNĘTRZNA FUNKCJONALNA

  Polega na wykonywaniu przez upoważnionych pracowników danej jednostki organizacyjnej czynności kontrolnych z tytułu pełnienia przez nich określonych funkcji w sferze zarządzania. Jest ona najbardziej powszechnym rodzajem kontroli, występującym praktycznie we wszystkich jednostkach gospodarczych.

  Wykonywana...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /1 959

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONTROLA WEWNĘTRZNA INSTYTUCJONALNA

  Kontrola sprawowana przez wyodrębnione organizacyjnie specjalistyczne komórki kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwa, podporządkowane kierownictwu jednostki w zakresie określonym w podstawowych dokumentach organizacyjnych firmy, przy czym zakres jej kompetencji ogranicza się do wyodrębnionych działów...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /1 669

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONTO

  W ogólnym historycznym ujęciu k. oznacza sposób rejestracji operacji gospodarczych i jest podstawowym składnikiem formalnego języka opisu rachunkowości. Każde k. jest swego rodzaju cząstkowym rachunkiem majątku lub działalności jednostki gospodarczej i ogniwem systemu k. (rachunków) zapewniającym...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /7 323

  praca w formacie txt

Do góry