Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  KOSZTY NIEKONTROLOWANE

  Zaliczane są do wspólnej kategorii kosztów niedecyzyjnych. Wyodrębniane są według miejsc powstawania lub centrów odpowiedzialności, nie podlegają jednak kontroli ani miejsc powstawania kosztów, ani w centrach odpowiedzialności.

  Funkcja kontrolna współczesnego rachunku kosztów i wyników polega zarówno na...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /2 210

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOSZTY NORMATYWNE

  Odmiana kosztów wzorcowych. Stanowią one wzorzec służący do oceny kosztów rzeczywistych. Są ustalane w przekroju poszczególnych pozycji układu kalkulacyjnego na jednostkę produkowanego wyrobu (półfabrykatu). Normowanie kosztów polega na ustaleniu możliwie najbardziej prawidłowych wielkości kosztów...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /1 452

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOSZTY JAKOŚCI

  Obejmują te składniki kosztów, które stanowiąc wyrażone w pieniądzu celowe zużycie zasobów (czynników pracy), służą eliminowaniu negatywnych z punktu widzenia wyniku finansowego jednostki zjawisk lub procesów gospodarczych, wykazywanych dzięki: kontroli jakości, zapewnianiu jakości oraz zarządzaniu...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /3 953

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOSZTY KALKULACYJNE

  Koszty w układzie kalkulacyjnym, koszty według celu ich poniesienia, obejmują te składniki kosztów podstawowej działalności operacyjnej przedsiębiorcy, które są wyodrębniane i klasyfikowane według kryterium możliwości ich przyporządkowania (odniesienia) określonym przedmiotom kalkulacji, w tym:...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /3 555

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOSZTY EX POST

  Koszty historyczne, obejmują te składniki kosztów, których charakterystyki i wartości odnoszą się do zdarzeń (operacji) mających miejsce w poprzednich okresach sprawozdawczych. Z uwagi na swój historyczny charakter k.e.p. są zaliczane do kosztów niedecyzyjnych.

  Przy definiowaniu pojęcia k.e.p. zakłada...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /2 156

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOSZTY KONTROLOWANE

  Koszty zaliczone do wspólnej kategorii kosztów niedecyzyjnych, wyodrębniane według kryterium kontroli kosztów. Są one w pełni lub częściowo kontrolowane przy uwzględnieniu miejsca powstawania kosztów albo centrum odpowiedzialności zatwierdzającego owe koszty.

  Funkcja kontrolna współczesnego rachunku...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /6 414

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOSZTY FINANSOWE

  Powstają w związku z występowaniem w jednostce zdarzeń gospodarczych związanych z inwestycjami w aktywa finansowe i innymi inwestycjami niezaliczonymi do nieruchomości oraz wartości niematerialnych i prawnych.

  Do k.f. zalicza się: 1) wartość zbytych aktywów finansowych i innych inwestycji w cenie nabycia...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /1 350

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOSZTY IN TEMPORA

  Koszty bieżące, obejmują te składniki kosztów, których charakterystyki i wartości odnoszą się do zdarzeń (operacji) mających miejsce w bieżącym okresie sprawozdawczym (miesiącu). Do grupy kosztów bieżących należy także zaliczyć tę część kosztów rozliczanych w czasie (rozliczeń...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /2 959

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOSZTY INDYWIDUALNE

  Obejmują kilka kategorii kosztów zaliczanych do kosztów kalkulacyjnych, wyodrębnionych ze względu na ich związek z przedmiotami kalkulacji. K.i. obejmują te wszystkie składniki kosztów podstawowej działalności operacyjnej, które można w sposób jednoznaczny i bezpośredni, przy zastosowaniu różnych metod...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /3 696

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOSZTY ISTOTNE

  Stanowią jedną z kategorii kosztów decyzyjnych i są rozumiane jako koszty mające wpływ na wybór przyszłego wariantu działania, co oznacza, że ich wartość ulegnie zmianie w wyniku podjętej decyzji.

  Aby móc uznać jakiś koszt za istotny dla podejmowania decyzji, musi on równocześnie spełniać dwa...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /2 101

  praca w formacie txt

Do góry