Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  ZAKŁADOWY PLAN KONT

  Ustawa o rachunkowości nakłada na każdą jednostkę, do której stosuje się jej przepisy, wiele obowiązków i obliguje do realizowania zawartych w niej ustaleń. Jednym z takich obowiązków jest posiadanie przez jednostkę dokumentacji księgowej, która powinna zawierać m.in. zakładowy plan kont, który - gdy...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /9 605

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZABEZPIECZENIE DANYCH

  Znaczenie problemu zabezpieczenia danych wynika z faktu, że zmiana pojedynczych danych może spowodować nieobliczalne skutki w przedsiębiorstwie. Istnieją pewne podstawowe reguły dotyczące organizacji pracy:

  1) każdy z użytkowników powinien mieć własne hasło, które powinno być tylko jemu znane;

  2)...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /774

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZAKUMULOWANA AMORTYZACJA

  Umorzenie, wartościowo określony stopień zużycia amortyzowanych obiektów majątku trwałego (środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych) na daną datę. Z.a. jest sumą bieżących stawek amortyzacyjnych obiektu za okres od daty rozpoczęcia umarzania do momentu ustalania z.a. Z.a. jest ujemną...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /557

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZABEZPIECZENIE KREDYTU

  Działanie banku zmierzające do zapewnienia zwrotu zaciągniętego kredytu przez kredytobiorcę przez ustanowienie w umowie kredytowej konkretnej formy z. przewidzianej prawem cywilnym, wekslowym oraz zwyczajami przyjętymi w obrocie krajowym i zagranicznym. Ustanowienie z.k. ma na celu umożliwienie lub...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /2 364

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Umowy odpłatne zawierane między zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane, objęte odrębnym reżimem prawnym określonym w ustawie z 29 stycznia 2004 r. - prawo zamówień publicznych. Regulacja prawna z.p. stanowi formę kontroli zawierania umów o roboty i dostawy...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /24 763

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZACHOWANIE KAPITAŁU

  Doktryna (polityka) mówiąca o takim sposobie gospodarowania, który w każdym przypadku zapewnia utrzymanie stałego poziomu kapitału własnego, a dokładniej - zapewnia, aby jego wartość nie zmniejszała się. Jest to szczególnie problematyczne w warunkach inflacji. Stąd pojęcie z.k. używane jest w bardzo...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /2 039

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYNIKI Z POSIADANIA SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH

  Zyski i straty związane z posiadaniem w danym okresie składników aktywów i zobowiązań, a spowodowane zmianami cen poszczególnych składników majątkowych oraz zmianami ogólnego poziomu cen w tym okresie.

  Wyniki te mogą podlegać różnym klasyfikacjom. Najważniejsza z nich to podział na: wyniki z posiadania...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /1 802

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYNIK NADZWYCZAJNY

  Różnica między zyskami nadzwyczajnymi a stratami nadzwyczajnymi, a więc zyskami a stratami powstającymi na skutek zdarzeń trudnych do przewidzenia, poza działalnością operacyjną jednostki, niezwiązanych z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia. Za zdarzenia takie uznaje się m.in. zdarzenia losowe oraz...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /381

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYNIK NETTO

  Wynik finansowy netto, jest to ostateczny wynik finansowy osiągnięty przez jednostkę w danym okresie sprawozdawczym, kształtowany przez osiągnięte przez jednostkę gospodarczą przychody i zyski nadzwyczajne oraz poniesione koszty i straty nadzwyczajne, a także obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /3 409

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYNIK OPERACJI FINANSOWYCH

  Różnica między przychodami a kosztami finansowymi, wynikającymi z realizowanych przez jednostkę operacji finansowych związanych z inwestycjami oraz pozyskaniem i obsługą kapitałów obcych.

  Do przychodów finansowych zalicza się przede wszystkim dywidendy i inne udziały w zyskach, odsetki od udzielonych...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /1 345

  praca w formacie txt

Do góry