Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  KOSZTY PROSTE

  Obejmują wszystkie składniki kosztów, które stanowią wyrażone w pieniądzu zużycie pierwotnych czynników procesu pracy oraz nie dają się w ogóle, lub też w ramach komórki organizacyjnej, rozłożyć na prostsze elementy. Do k.p. zalicza się przede wszystkim zużycie nakładów pracy żywej, zużycie...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /6 026

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOSZTY ZAKOŃCZONYCH PRAC ROZWOJOWYCH

  Ogół kosztów związanych z prowadzonymi przez jednostkę na własne potrzeby zakończonymi pracami rozwojowymi, których wynik może być wykorzystany do produkcji nowych lub ulepszonych produktów bądź zastosowania nowej lub ulepszonej technologii wytwarzania, poniesionych przed podjęciem produkcji lub...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /1 862

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOSZTY W UKŁADZIE FUNKCJONALNYM

  Obejmują wszystkie składniki kosztów, które mogą być wyodrębnione dla potrzeb sprawozdawczych lub kontrolnych, według określonych funkcji lub zadań realizowanych przez organizację gospodarczą.

  Układ funkcjonalny charakteryzuje się m.in. tym, że odpowiada zamkniętemu cyklowi operacyjnemu, grupującemu...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /4 915

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOSZTY STAŁE

  Wszystkie składniki kosztów powstające w związku z prowadzoną działalnością operacyjną, wyodrębniane ze względu na ich reakcję na zmiany wielkości produkcji (lub też innego kryterium wyrażającego skalę działalności jednostki gospodarczej), które nie są zależne od tych zmian. Według kryterium...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /2 802

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOSZTY WEDŁUG MIEJSC POWSTAWANIA

  Koszty zaliczone do wspólnej kategorii kosztów niedecyzyjnych. Są one ponoszone i grupowane w ramach określonego miejsca powstawania kosztów lub centrum odpowiedzialności.

  Pojęcie miejsca powstawania kosztów nie jest związane z typem struktury organizacyjnej (liniowym czy zdecentralizowanym) ani ze sposobem...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /4 485

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOSZTY PLANOWO - POSTULOWANE

  Każdy k.p.-p. wyrobu odzwierciedla przyjęte przy ustalaniu planu przeciętne normy zużycia, ceny i stawki, przewidywaną ilość i asortyment produkcji oraz rozłożenie jej na poszczególne kwartały. Ponieważ k.p.-p. jest oparty na pewnych przewidywaniach dotyczących przyjętego okresu, nie stanowi...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /1 574

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOSZTY PODSTAWOWEJ DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

  Koszty należące do statutowej działalności operacyjnej. W zależności od charakteru działalności jednostki gospodarczej wyodrębnia się koszty podstawowej działalności: 1) produkcyjnej; 2) usługowej; 3) handlowej; 4) budowlanej.

  Przykładowo koszty podstawowej działalności produkcyjnej występują w...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /1 446

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOSZTY POŚREDNIE

  Są zaliczane do kategorii kosztów kalkulacyjnych i obejmują te składniki kosztów, których na podstawie dokumentów źródłowych nie można ściśle odnieść do poszczególnych produkowanych wyrobów, usług, zleceń produkcyjnych lub ich grup. Z powyższych względów k.p. są kontrolowane w przekroju miejsc...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /4 151

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOSZTY KRAŃCOWE

  Koszty marginalne, stanowią jedną z kategorii kosztów decyzyjnych i są rozumiane jako łączne koszty wytworzenia jednej dodatkowej jednostki produktu (usługi) ponad dotychczasową wielkość produkcji. Inaczej k.k. można określić jako miarę stopnia reagowania kosztów zmiennych produkcji na zmianę...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /1 236

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOSZTY NIEDECYZYJNE

  Koszty dla wyceny zasobów i pomiaru wyniku finansowego firmy, koszty dla celów kontroli, obejmują kategorie kosztów wyodrębnione ze względu na ich znaczenie informacyjne dla innych niż podejmowanie decyzji celów, związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem. K.n. można podzielić na dwie podstawowe grupy:...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /3 003

  praca w formacie txt

Do góry