Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  MATERIAŁY NA SKŁADZIE

  Kategoria dotycząca własnych składników składowanych w magazynach zarówno własnych, jak i obcych.

  Ewidencja. Na koncie „Materiały na składzie” pojawiają się zapisy związane z przychodami materiałów: zakupem, przyjęciem z własnej produkcji czy przerobu, ze zwrotów z produkcji, z odzysków, z likwidacji...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /1 543

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŁĄCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

  Składa się z rocznych jednostkowych sprawozdań finansowych wewnętrznych jednostek organizacyjnych oraz ze sprawozdania nadrzędnej jednostki, a także ze sprawozdania łącznego, z którego wyłączono: środki i fundusze wydzielone, wzajemne należności i zobowiązania oraz odpowiednie części wyniku...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /393

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LIST ZASTAWNY

  Dłużny papier wartościowy imienny lub na okaziciela, emitowany przez bank hipoteczny w celu pozyskania środków na refinansowanie kredytów. Podstawę emisji l.z. stanowią: 1) wierzytelności banku zabezpieczone hipotekami (hipoteczny l.z.); 2) kredyt zabezpieczony do pełnej wysokości wraz z należnymi...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /5 078

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MAJĄTEK OBROTOWY NETTO

  Kapitał pracujący, stanowi różnicę między majątkiem obrotowym i zobowiązaniami bieżącymi. Jest to zatem ta część majątku obrotowego, która po uregulowaniu wszystkich zobowiązań bieżących pozostałaby w przedsiębiorstwie, stając się źródłem tworzenia nadwyżek finansowych. Alternatywnie m.o.n...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /899

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LOKATA FINANSOWA

  Forma inwestycji przedsiębiorcy i osoby fizycznej, polegająca na ulokowaniu kapitału (pieniężnego czy rzeczowego) w innym przedsięwzięciu (podmiocie) gospodarczym (banki, spółki, fundusze powiernicze, towarzystwa ubezpieczeniowe). L.f. stanowią określone prawa otrzymane od ich emitentów w zamian za...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /2 151

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MAJĄTEK SKARBU PAŃSTWA

  Mienie Skarbu Państwa, to własność i inne prawa majątkowe stanowiące mienie państwowe, przysługujące Skarbowi Państwa albo innym państwowym osobom prawnym. Majątek oznacza ogół praw majątkowych przysługujących danemu podmiotowi. Występuje on zawsze w powiązaniu z oznaczonym podmiotem. W znaczeniu...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /11 079

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LOKATA FINANSOWA DŁUGOTERMINOWA

  Rodzaj lokaty finansowej, której właściciel ma zamiar ją utrzymać dłużej niż rok. Może ona wystąpić w formie lokaty udziałowej lub lokaty wierzytelnościowej. W bilansie przedsiębiorstwa-inwestora lokaty długoterminowe są traktowane jako długoterminowe aktywa finansowe. W ramach tej grupy aktywów...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /1 079

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KWOTA WYMAGAJĄCA ZAPŁATY

  Kwota do otrzymania, kwota należności lub zobowiązań jednostki w danym momencie. W terminie płatności równa się ona wartości nominalnej należności lub zobowiązania, która wynika z zawartej umowy, ewentualnie zmniejszonej o wpłacone zaliczki oraz przyznane opusty. Po upływie terminu płatności k.w.z...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /537

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KSIĘGOWY

  Zawód k. polega na wykonywaniu przez odpowiednio przygotowaną osobę wszelkich prac i czynności wchodzących w zakres rachunkowości. Ustawa o rachunkowości wprowadziła nową interpretację tego pojęcia, które nie może być już utożsamiane jedynie z osobą fizyczną wykonującą samodzielnie lub pod...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /1 272

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KREDYT BANKOWY

  Stosunek ekonomiczny wynikający z umowy zawartej między bankiem a kredytobiorcą, na podstawie której bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej zgodnie...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /4 763

  praca w formacie txt

Do góry