Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  MATERIAŁY PODSTAWOWE

  Materiały zużywane bezpośrednio do wytwarzania produktów. Można wśród nich wyróżnić: 1) surowce podlegające przetworzeniu, przekazujące wyrobom swoją istotę i tym samym stanowiące ich podstawę; 2) półprodukty nabyte od innych kontrahentów, będące częścią składową wyrobów; 3) opakowania...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /580

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MIERNIK KOSZTÓW

  Informacja o wielkości zużycia poszczególnych czynników produkcji, usług obcych, a także o łącznym koszcie i jego strukturze w różnych przekrojach. M.k. są miernikami wartościowymi, wyrażają wielkość określonych rodzajów kosztów w cenie nabycia zużytych składników majątku lub w jednostkowym koszcie...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /373

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  METODY RACHUNKOWOŚCI

  Pojęcie m.r. jest ogólne i wieloznaczne. Nieuporządkowana terminologia i częste posługiwanie się zbitkami myślowymi utrudniają ich zdefiniowanie. Najczęstsze nieporozumienia w formułowaniu m.r. wynikają z utożsamiania ich z konkretnymi procedurami, instrukcjami lub interpretacjami. Rezultatem takiego...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /6 799

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MAKLER I DORADCA INWESTYCYJNY

  Osoba fizyczna wpisana przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd na listę maklerów lub na listę doradców inwestycyjnych, po spełnieniu warunków określonych przez ustawę - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi.

  Przez wykonywanie zawodu maklera lub doradcy rozumie się pozostawanie tej osoby...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /912

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LOKATA FINANSOWA KRÓTKOTERMINOWA

  Rodzaj lokaty finansowej, którą inwestor nabywa z zamiarem posiadania nie dłużej niż 12 miesięcy. Lokaty tego typu są traktowane w bilansie podmiotu-inwestora jako aktywa bieżące (obrotowe), z tym że - w zależności od charakteru lokaty finansowej - ujmowane są jako: 1) udziały i akcje; 2) inne papiery...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /1 483

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MARŻA

  Narzut, pojęcie to jest stosowane w rachunkowości w dwóch znaczeniach. W pierwszym m. to różnica między ceną sprzedaży towaru a ceną jego zakupu. Służy ona pokryciu kosztów działalności handlowej oraz wygospodarowaniu zysku. M. ustala jednostka w postaci wskaźnika procentowego w stosunku do ceny zakupu...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /1 535

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LOKATA FINANSOWA UDZIAŁOWA

  Forma lokaty finansowej przedsiębiorcy, której istota polega na udostępnieniu kapitału w zamian za prawo do własności podmiotu emitującego instrument finansowy i wynikającej z niego partycypacji w dochodach. Do tego rodzaju lokat finansowych zalicza się: akcje, udziały w spółkach nieemisyjnych, jednostki...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /2 304

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MATERIAŁY

  Składniki majątku jednostki, aktywa zaliczane do rzeczowych aktywów obrotowych, czyli takich, które są przeznaczone do zbycia lub zużycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego lub w ciągu normalnego cyklu operacyjnego właściwego dla danej działalności, jeżeli trwa on dłużej niż dwanaście...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /26 879

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LOKATA FINANSOWA WIERZYTELNOŚCIOWA

  Forma lokaty finansowej, która polega na udostępnieniu przedsiębiorcom środków finansowych w zamian za określone umową korzyści (płatności). Przykładem l.f.w. mogą być obligacje, pożyczki, bony i depozyty oszczędnościowe. L.f.w. zapewniają przychód, który wyraża procent od pożyczonego...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /1 263

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LINIA KREDYTOWA

  Forma udzielania kredytów, w przypadku których bank określa czas wykorzystania środków przez kredytobiorcę. Kredyt ten jest najczęściej długoterminowy, a poszczególne transze stawiane są do dyspozycji klienta na podstawie jego wniosku. W przypadku l.k. klient najczęściej płaci odsetki od kwoty faktycznie...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /434

  praca w formacie txt

Do góry