Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  MODERNIZACJA

  Unowocześnienie, ulepszenie, czynności, które mają na celu poprawę własności użytkowych rzeczowego składnika majątku trwałego. M. może być kojarzona z przebudową, adaptacją, rozbudową, rekonstrukcją. W wyniku realizacji czynności modernizacyjnych wartość początkowa modernizowanego składnika...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /828

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MIERNIK WTÓRNY

  Liczbowe odzwierciedlenie dowolnego działania arytmetycznego wykonanego na dwóch lub więcej miernikach pierwotnych. Typowym przykładem m.w. są mierniki efektywności łączące w sobie informacje dotyczące kosztów i wyników (efektów) lub mierniki rentowności wyrażające relacje zysku do sprzedaży, majątku...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /376

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MONETA

  Metalowy znak pieniężny o określonej wadze, próbie, wymiarach i kształcie, opatrzony pieczęcią władcy państwowego. M. to historyczny wytwór rozwoju wymiany towarowej, w której pieniądz przybrał swoistą postać. M. bito ze złota, srebra, miedzi, brązu, później - z niklu i różnych stopów. Kształt m...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /846

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MIERNIK WZGLĘDNY

  Liczbowe wyrażenie w wartościach stosunkowych określonego zjawiska, tj. stosunku dwóch lub więcej stanów bądź zdarzeń gospodarczych pozostających ze sobą w związku logicznym, wyrażonych w miernikach absolutnych (np. stosunek wartości produkcji w dwóch różnych następujących po sobie okresach) albo...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /555

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY

  Został utworzony i rozpoczął działalność 1 września 1980 r. Jego zadaniem było pełnienie sądowej kontroli decyzji administracyjnych, początkowo tylko w 20 kategoriach spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych. Zakres kognicji NSA ulegał stałemu poszerzeniu wraz z rozwojem sądowej...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /2 635

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MIĘDZYNARODOWE FEDERACJE KSIĘGOWYCH

  IFAC (International Federation of Accountants), czyli Międzynarodowa Federacja Księgowych (MFK), zrzeszająca 158 narodowych organizacji księgowych z 118 krajów. Federacja zasięgiem obejmuje 2,5 mln księgowych z różnych sektorów gospodarki, instytucji, agencji, organów administracyjnych i organizacji...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /1 938

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NADPŁACONY PODATEK DOCHODOWY

  Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, podatek do zwrotu, powstaje wówczas, gdy księgowy wynik finansowy brutto skorygowany o wartości trwałych wyłączeń z podstawy opodatkowania jest niższy od dochodu do opodatkowania. W takiej sytuacji księgowy podatek dochodowy, liczony od księgowego wyniku...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /1 612

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MIĘDZYNARODOWE STANDARDY SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ

  Globalizacja życia gospodarczego, konieczność ciągłego dostosowywania się jednostek gospodarczych i ich otoczenia do gry rynkowej zwiększyły wyraźnie potrzeby informacyjne w tym zakresie, co nakłada na rachunkowość obowiązek dostarczania informacji wieloaspektowej, dokładnej i czytelnej dla jej...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /3 781

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MATERIAŁY POMOCNICZE

  Zalicza się do nich składniki: 1) ułatwiające i przyspieszające proces produkcji; 2) nadające produkowanym wyrobom określone właściwości (np. różnego rodzaju lakiery); 3) służące do konserwacji i utrzymania w ruchu maszyn, urządzeń czy budynków; 4) stosowane do celów gospodarczych (np. środki...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /479

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  METODY SZACOWANIA KOSZTÓW STAŁYCH I ZMIENNYCH

  Wyróżnia się trzy podstawowe metody wyodrębniania kosztów stałych i kosztów zmiennych, tzn. metodę księgową, metodę inżynierską oraz metody statystyczne (matematyczne). Dwie pierwsze opierają się na grupowaniu poszczególnych składowych kosztów, zgodnie z wiedzą i doświadczeniem osób dokonujących...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /601

  praca w formacie txt

Do góry