Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  NALEŻNOŚCI

  Termin używany w rachunkowości jednostki wynikający ze stosowania zasady memoriałowej i kontynuacji działania. N. to równowartość środków pieniężnych należnych przedsiębiorstwu od jego dłużników. N. wyrażają prawo otrzymania od osób prawnych i fizycznych środków pieniężnych lub innych aktywów  w...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /3 824

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NALEŻNOŚCI BANKOWE

  Powstają z tytułu złożonych lokat w innych bankach, udzielonych kredytów i pożyczek, skupionych wierzytelności, zrealizowanych gwarancji i poręczeń lub innych tytułów związanych z podstawową działalnością banku. Poza tym banki posiadają należności wynikające z gospodarki własnej banku od...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /2 263

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NALEŻNOŚCI NORMALNE

  Należności, w przypadku których opóźnienie w spłatach kapitału lub odsetek nie przekracza miesiąca (z tytułu pożyczek i kredytów detalicznych udzielonych osobom fizycznym - 6 miesięcy; stosuje się tylko to kryterium) oraz sytuacja ekonomiczno-finansowa dłużników nie budzi obaw co do terminowej spłaty...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /753

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MIERNIK PIERWOTNY

  Informacja liczbowa o stanie zjawiska lub zdarzenia gospodarczego wyrażona w mierniku absolutnym w formie nieprzetworzonej (np. dane z dokumentów źródłowych, z ksiąg rachunkowych).

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /198

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NADZÓR UBEZPIECZENIOWY

  Nadzór wykonywany w celu ochrony interesów osoby ubezpieczonej. N.u. zapobiega sytuacji, w której zakład ubezpieczeń nie będzie w stanie wypłacać ubezpieczonemu należnego świadczenia. Nadzór nad działalnością zakładów ubezpieczeń i pośredników ubezpieczeniowych oraz funduszy emerytalnych polega w...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /2 867

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MIĘDZYNARODOWY STANDARD RACHUNKOWOŚCI NR 41 „ROLNICTWO”

  Przyjmuje kilka nowych niewykorzystywanych do tej pory w Polsce pojęć. Są to: aktywa biologiczne, przemiana biologiczna, produktywność biologiczna oraz wydajność biologiczna. 41 Standard Rachunkowości nie odróżnia aktywów biologicznych o charakterze środków trwałych i obrotowych. Poświęca dużo uwagi...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /436

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MIERNIK PRZYCHODÓW

  Ten rodzaj mierników informuje o łącznym przychodzie oraz o jego strukturze w różnych przekrojach. M.p. są miernikami wartościowymi, wyrażają wielkość poszczególnych rodzajów przychodów w cenach sprzedaży brutto, cenach sprzedaży netto itp.

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /291

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

  Funkcjonuje na podstawie przepisów Konstytucji RP (art. 202-207) oraz ustawy o NIK. NIK jest naczelnym organem kontroli państwowej, podległym Sejmowi, kontroluje działalność organów administracji rządowej, NBP, państwowych osób prawnych i innych państwowych jednostek organizacyjnych z punktu widzenia...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /1 686

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MODELE EWIDENCYJNE

  Pojęcie m.e. używane jest w polskiej rachunkowości w specyficznym ujęciu. M.e. tworzone są w wyniku miniaturyzacji systemów kont dla celów dydaktycznych oraz handlowych. M.e. nie są zwykłym zminiaturyzowaniem systemów kont, lecz zalgorytmizowanym przedstawieniem określonych teorii księgowych. Teorie...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /5 152

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MIERNIK WARTOŚCIOWY

  Miernik ekonomiczny wyrażający określone stany lub zdarzenia gospodarcze w jednostkach pieniężnych mierniku pieniężnym lub będący iloczynem miernika ilościowego i pieniężnego (np. ilość sprzedanych wyrobów gotowych przemnożona przez ich cenę sprzedaży netto).

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /283

  praca w formacie txt

Do góry