Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Przedział ufności

  Wyznaczony na podstawie próby zakres liczbowy pokrywający z góry zadanym prawdopodobieństwem (znanym poziomem istotności) szacowaną nieznaną wartość parametru *dystrybuanta określa P(X

  Formalnie jest to całka z funkcji gęstości par. X na podstawie (-nieskończoności, x).

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Wilhelm2 Dodano /16.12.2011 Znaków /298

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Własności dobrego estymatora

  - nieobciążony – wart. oczekiwana estymatora = wart. parametru szacowanego, estymator jest też zmienną losową

  - zgodność – z im większej próby wyznaczymy estymator tym będzie bardziej zgodny z rzeczywistym u.

  - efektywność – losowy błąd estymatora najmniejsza wariancja najefektywniejszy...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Wilhelm2 Dodano /16.12.2011 Znaków /349

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Estymacja parametru rozkładu prawdopodobieństwa

  Szacowanie na podstawie próby nieznanych wartości parametru rozkładu prawdopodobieństwa, np. X-wzrost X-N (u,b2) estymator u na podstawie próby jest X=u – estymator nieobciążony.

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Wilhelm2 Dodano /16.12.2011 Znaków /203

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza korelacji

  Badanie istnienia związku między (wł. jego siły) prostoliniowego pomiaru dwiema zmiennymi losowymi o normalnych rozkładach prawdopodobieństwa np. zależność między wzrostem i ciężarem człowieka, zawartością białka i tłuszczu w mleku. Zmienne losowe ciągłe. Analiza korelacji pozwala wykazać bądź...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Wilhelm2 Dodano /16.12.2011 Znaków /354

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza regresji

  Służy 1 do sprawdzenia, czy istnieje zależność między dwiema cechami ilościowymi jak i 2 do podania opisu ilościowego zależności, np. badając zależność między dawką nawozu a efektywnością nawożenia łąk. X – dawka N deterministyczna Y – efektywność E (Y/X=x) = B0 + B1x oszacowanie B1 i B0 opis...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Wilhelm2 Dodano /16.12.2011 Znaków /521

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza wariancji

  Porównanie wartości oczekiwanej wielu populacji, gdzie obserwowane są cechy o rozkładzie normalnym, a dokładnie do weryfikacji hipotezy H0=µ1=µ2=...µk

  µi dla i=1,...,k – oznacza wartość oczekiwaną w tej populacji np. porównanie przeciętnych plonów pszenicy pewnych odmian. Dzięki weryfikacji tej hipotezy...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Wilhelm2 Dodano /16.12.2011 Znaków /625

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Od czego zależy moc testu?

  Od liczebności próby im > tym moc >. H0=uoX-N(u,b2) im u jest dalsze tym test jest mocniejszy. Wariancji jej wartości.

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Wilhelm2 Dodano /16.12.2011 Znaków /133

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest moc testu?

  Prawdopodobieństwo odrzucenia hipotezy stat. w sytuacji, gdy jest ona fałszywa, czyli prawdopod. nie popełnienia błędu 2 rodzaju (1-B)=P.

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Wilhelm2 Dodano /16.12.2011 Znaków /142

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Do czego służy test statystyczny?

  Weryfikacji hipotezy, wnioskowanie o H0 na podstawie danych, które prowadzi do 1 z 2 wniosków: H0 odrzucamy odpowiednie wnioski i H0 nie odrzucamy i uznajemy je za prawdziwe.

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Wilhelm2 Dodano /16.12.2011 Znaków /188

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest poziom ufności?

  Poziom ufności (1- α) jest to prawdopodobieństwo, że nieznana wartość zmiennej losowej znajduje się w obszarze dopuszczalnym. Jest to liczba przedziału (0;1), najczęściej przyjmuje wartości 0,95; 0,99.

  Poziom ufności - stopień prawdopodobieństwa, iż wynik badania zarejestrowany w próbie, jest zgodny...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Wilhelm2 Dodano /16.12.2011 Znaków /392

  praca w formacie txt

Do góry