Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  NORMY I WZORCE RACHUNKOWOŚCI

  Konieczność ciągłego dostosowywania się jednostki gospodarczej i jej otoczenia do gry rynkowej wymusza dostarczanie przez rachunkowość informacji finansowych wieloaspektowych, dokładnych i czytelnych dla ich użytkowników. Prowadzi to do ciągle doskonalonego normowania podstawowych zasad funkcjonowania...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /2 303

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NORMY OSTROŻNOŚCIOWE

  Regulacje prawne mające na celu ograniczenie możliwości podejmowania przez banki nadmiernego ryzyka, a w konsekwencji zapewnienie bezpieczeństwa wkładów oszczędnościowych i innych środków gromadzonych na rachunkach bankowych. Regulacje te dotyczą różnych obszarów działania banku, określają minimalne...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /1 013

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NIEPODZIELONY WYNIK Z LAT UBIEGŁYCH

  Kwota zysku z lat ubiegłych, który nie został podzielony, lub kwota niepokrytej straty. Wygospodarowany przez jednostkę w roku obrotowym zysk netto podlega w następnym roku podziałowi, a strata powinna zostać pokryta z kapitału zapasowego lub, jeśli przepisy na to pozwalają, z kapitału rezerwowego (po...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /866

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NIEREZYDENT

  N. są:

  1) osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania za granicą oraz osoby prawne mające siedzibę za granicą, a także inne podmioty mające siedzibę za granicą, posiadające zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu;

  2) znajdujące się za granicą oddziały...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /1 087

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNE

  Zaliczane są do tzw. lokacyjnych inwestycji rzeczowych lub inaczej - inwestycji niefinansowych. Definiowane są najczęściej jako „nieruchomości (grunt, budynek lub część budynku lub też oba te elementy), które właściciel lub korzystający w trybie umowy leasingu  finansowego traktuje jako źródło...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /7 712

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NALEŻNOŚCI POD OBSERWACJĄ

  Należności, w przypadku których opóźnienie w spłatach kapitału lub odsetek przekracza miesiąc, ale nie przekracza 3 miesięcy, oraz sytuacja ekonomiczno-finansowa dłużników nie budzi obaw, jednak ze względu na ryzyko regionu, kraju, branży, grupy klientów, grupy produktów lub innych ustalonych przez bank...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /555

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NALEŻNOŚCI ZAGROŻONE

  Grupa należności obejmująca trzy kategorie: n. poniżej standardu (nie ma tej kategorii w przypadku należności od Skarbu Państwa i osób fizycznych z tytułu kredytów i pożyczek detalicznych); n. wątpliwe (nie ma tej kategorii w przypadku należności osób fizycznych z tytułu kredytów i pożyczek...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /3 167

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NAPRAWY

  Roboty, których celem jest przywrócenie wartości użytkowych produktów, których wady ujawniły się w trakcie ich eksploatacji. Ich koszty ponosi przedsiębiorstwo produkcyjne lub pośrednik handlowy udzielający gwarancji kupującemu.

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /269

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY

  Są to zadeklarowane, lecz niewniesione kwoty na poczet kapitału podstawowego, korygujące wykazywaną w wartości nominalnej wysokość kapitału podstawowego do równowartości rzeczywiście wniesionych wkładów kapitałowych. Obowiązujące regulacje prawne dopuszczają wystąpienie takiej kategorii.

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /318

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NARODOWY BANK POLSKI

  Pełni od 1945 r. funkcje centralnego banku państwa. Od 1989 r. wykonuje je w warunkach tworzącej się w Polsce gospodarki rynkowej (ustawa o NBP). Oznacza to, że funkcje NBP polegają na pełnieniu roli banku państwa, banku emisyjnego i banku banków. Sprawowanie funkcji banku państwa polega na: 1)...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /2 345

  praca w formacie txt

Do góry