Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  ZASADA MEMORIAŁOWA

  Accural basis assumption, oznacza, że w księgach rachunkowych każdej jednostki ujmowane są wszystkie operacje, które wystąpiły w danym okresie sprawozdawczym. Przestrzeganie z.m. pozwala uniknąć subiektywizmu w decyzjach dotyczących momentu wystąpienia zmian majątkowych wywołanych działalnością...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /2 993

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZAPIS KSIĘGOWY

  Każda operacja gospodarcza wprowadzona do ksiąg rachunkowych. Z.k. w księgach rachunkowych dokonuje się w sposób trwały, bez pozostawiania miejsc pozwalających na późniejsze dopiski lub zmiany. Przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych za pomocą komputera należy stosować właściwe procedury i środki...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /760

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZADŁUŻENIE KREDYTOWE

  Suma zobowiązań kredytobiorcy wobec banku, na którą składa się kwota kredytu, odsetki oraz prowizja. Z.k. może być zadłużeniem nieprzeterminowanym lub zadłużeniem przeterminowanym. W przypadku spłaty zadłużenia bank zalicza najpierw kwotę wpłaty na spłatę odsetek, a potem kwotę kredytu, chyba że...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /346

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYROBY GOTOWE

  Produkty pracy, które spełniają następujące warunki: 1) są całkowicie wykonane, tzn. nie będą poddane u producenta żadnej dodatkowej obróbce; 2) stanowią skompletowaną całość zgodnie z dokumentacją techniczną lub warunkami odbioru z ustalonymi w umowie; 3) zostały przyjęte przez kontrolę...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /1 779

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZAPIS KSIĘGOWY W RACHUNKOWOŚCI INFORMATYCZNEJ

  W znaczeniu najogólniejszym z.k.i. jest typem rekordu logicznego przedstawiającego w systemie informatycznym rachunkowości dowolne zdarzenie księgowe. Formalnie jest to ciąg elementów danych (pól) odzwierciedlających wielkość tego zdarzenia, wyrażoną w jednostkach pieniężnych lub naturalnych oraz pewną...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /3 468

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZADŁUŻENIE PRZETERMINOWANE

  Powstaje w wyniku niespełnienia przez kredytobiorcę w umownym terminie kredytu lub odsetek. Od niespłaconej kwoty kredytu bank nalicza zgodnie z umową wyższe oprocentowanie. Spłata z.p. następuje na zlecenie kredytobiorcy lub jest pobierana ze środków znajdujących się na rachunku kredytobiorcy. W...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /410

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WZORCOWY PLAN KONT

  Każda jednostka organizacyjna powinna mieć dokumentację opisującą przyjętą przez nią strukturę systemu rachunkowości. Zakładowe plany kont mogą być tworzone na podstawie opracowanego przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych wzorcowego planu kont (art. 83 ustawy o...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /3 955

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZAPISY W PORZĄDKU CHRONOLOGICZNYM

  Dziennik zawiera chronologiczne ujęcie zapisów księgowych (zdarzeń), jakie nastąpiły w danym okresie sprawozdawczym. Sposób dokonywania zapisów w dzienniku powinien umożliwiać ich jednoznaczne powiązanie z dowodami księgowymi oraz z zapisami w księdze głównej i księgach...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /329

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZAKŁAD BUDŻETOWY

  Jednostka organizacyjna sektora finansów publicznych, która odpłatnie wykonuje wyodrębnione zadania oraz pokrywa koszty swojej działalności z przychodów własnych lub uzyskanych dotacji.

  Państwowe z.b. mogą być tworzone, łączone, przekształcane lub likwidowane przez ministrów, kierowników urzędów...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /793

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WZORCOWY PLAN KONT BANKÓW

  Usystematyzowane zestawienie nazw i numerów kont księgi głównej, przeznaczonych do ewidencjonowania aktywów (majątku), pasywów (kapitałów, środków ich finansowania) i zachodzących w nich zmian. W.p.k.b. w Polsce określa rozporządzeniem minister właściwy do spraw finansów publicznych. Plan ten nie ma...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /1 610

  praca w formacie txt

Do góry