Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  NOTA KSIĘGOWA

  Nota materiałowa, dowód księgowy wystawiony przez dział księgowości, który służy dokumentowaniu zapisów księgowych niemających odzwierciedlenia w operacjach gospodarczych. N.k. wysyła się m.in. kontrahentom zalegającym z płatnościami za dostarczony towar lub wykonane usługi, podaje się w niej kwotę...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /1 053

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NUMER IDENTYFIKACJI PODATKOWEJ

  Otrzymują podatnicy na podstawie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników. Nadanie NIP następuje w drodze decyzji administracyjnej właściwego urzędu skarbowego. Posiadanie NIP przez podatnika  jest obowiązkowe i dlatego jest on zobowiązany do wystąpienia do właściwego rzeczowo i miejscowo...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /822

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OBLIGACJA

  Bond, to zbywalny dłużny instrument finansowy emitowany przez pożyczkobiorcę na określony czas oraz na określonych warunkach. O. jest emitowanym w serii papierem wartościowym, w którym emitent stwierdza, że jest dłużnikiem właściciela o. (obligatariusza) i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /9 258

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OBLIGACJE KOMUNALNE

  Obligacje samorządowe, długoterminowe papiery wartościowe o charakterze dłużnym emitowane przez samorządy lokalne. Charakteryzuje je mniejsza płynność w porównaniu z obligacjami rządowymi. Ich ceny potrafią oscylować w szerokim przedziale, w zależności od stanu rynku. Zaliczane są co najmniej do...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /1 331

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OBLIGACJE SKARBU PAŃSTWA

  Obligacje rządowe, obligacje skarbowe, są papierami wartościowymi niezabezpieczonymi. Oznacza to, że jedyną gwarancją wypłaty należności inwestorowi jest autorytet państwa. Obligacje takie uważane są za pozbawione ryzyka niewypłacalności, ponieważ rząd może sterować przychodami państwa za pomocą...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /1 355

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NOŚNIK DANYCH

  Standardowy materiał do utrwalania sygnałów niosących symbole. Na ogół n.d. dzieli się według materialnej postaci sygnałów na: tradycyjne, papierowe i maszynowe, magnetyczne, optyczne, elektroniczne i biologiczne.

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /241

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIE WYNIKU FINANSOWEGO

  Polega na zmniejszeniu zysku brutto (lub zwiększeniu straty brutto) z tytułu podatku dochodowego oraz innych, wynikających z przepisów, płatności.

  Rozbieżności między prawem bilansowym a prawem podatkowym powodują, że ustalony w rachunkowości wynik brutto nie jest równoważny dochodowi podlegającemu...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /3 841

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NOŚNIKI KOSZTÓW

  Są to przejściowe lub docelowe (ostateczne) działania, przedmioty, efekty działalności gospodarczej lub działania, którym można w trakcie realizacji procedur rachunku kosztów przyporządkować (na które można odnieść) odpowiednio pogrupowane elementy kosztów własnych działalności przedsiębiorstwa...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /27 447

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NIF

  Warszawski Indeks Giełdowy Narodowych Funduszy Inwestycyjnych. Miejscem ustalania indeksu jest Warszawska Giełda Papierów Wartościowych (WGPW). Indeks będący indeksem cenowym funduszy inwestycyjnych służy ustaleniu wartości rynkowej akcji uzyskanych z wymiany jednego Powszechnego Świadectwa Udziałowego...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /572

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NIKKEI

  Indeks giełdowy giełdy tokijskiej. Do 1985 r. indeks ten określany był jako Nikkei Dow Jones Average, zaś obecna nazwa indeksu brzmi Nikkei 225 Share Average. Liczony jest jako średnia arytmetyczna prosta kursów akcji 225 wybranych spółek notowanych na giełdzie w pierwszej sekcji. Oprócz tego indeksu na...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /486

  praca w formacie txt

Do góry