Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  ODSETKI

  Wynagrodzenie za korzystanie z obcych środków pieniężnych, w tym: za udzielone kredyty, płacone kredytodawcom przez kredytobiorców; za udzielone pożyczki, płacone pożyczkodawcom przez pożyczkobiorców; za wyemitowane obligacje, płacone nabywcy obligacji przez emitenta obligacji; za powierzone bankom...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /616

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OKRES ZWROTU

  Element analizy finansowej - metoda oceny projektów inwestycyjnych. O dokonanym wyborze decyduje szybkość odzyskiwania początkowych nakładów. Przy wyborze jednego z wielu projektów bierze się pod uwagę projekt o najkrótszym o.z., natomiast przy pojedynczym przedsięwzięciu realizacja następuje, gdy o.z...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /1 789

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIEGŁEGO REWIDENTA

  Obejmuje odpowiedzialność za zbadanie sprawozdania finansowego i wyrażenie opinii na jego temat. W związku z tym powinien on właściwie zaplanować rewizję, zbadać system kontroli wewnętrznej, zastosować odpowiednie procedury badania zgodności i wiarygodności, aby zebrać dowody rewizyjne, na podstawie...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /853

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OBRÓT BEZGOTÓWKOWY

  Polega na przenoszeniu środków pieniężnych z rachunku bankowego jednego posiadacza na rachunek innego posiadacza w postaci tylko zapisu na kontach bankowych; nie występuje tu fizyczny ruch gotówki (znaków pieniężnych). Rozliczenia są realizowane na podstawie dokumentów: polecenia przelewu i czeku...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /2 874

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OBRÓT GLOBALNY W GOSPODARSTWIE (PRZEDSIĘBIORSTWIE) ROLNICZYM

  Obejmuje wszystkie produkty wytworzone w dziale produkcji roślinnej, zwierzęcej, przemyśle rolno-spożywczym oraz sprzedane usługi produkcyjne, łącznie z produktami wytworzonymi w danym dziale i w nim zużytymi na cele produkcyjne. Obrót globalny pod względem wielkości bezwzględnych jest większy od...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /2 108

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OBRÓT GOTÓWKOWY

  Jest fizycznym ruchem banknotów, biletów skarbowych i monet między posiadaczami ich zapasów; jest jedną z form obiegu (obrotu) pieniężnego. Polega na rozliczeniach, płatnościach, pomiędzy jednostką a innymi jednostkami i pracownikami. Płatności są realizowane za pomocą gotówki (tzw. pieniądza...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /3 971

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OBRÓT KONTA

  Suma zapisów debetowych lub kredytowych dokonanych na dowolnym koncie i ustalona w dowolnym momencie określana jest jako o.k. Teoretycznie każde konto ma dwa obroty: obrót kredytowy i obrót debetowy.

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /222

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODMIANY INFORMATYCZNYCH SYSTEMÓW RACHUNKOWOŚCI

  Związki rachunkowości i informatyki zaowocowały różnymi propozycjami zakresu, kompleksowości, stopnia automatyzacji, stopnia integracji, poziomu oprogramowania, rozwiązań organizacyjnych i terminami odzwierciedlającymi wzajemne ich relacje. W typologii systemów przyjmuje się na ogół kryteria techniczne...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /5 540

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODPADKI

  Z punktu widzenia danej jednostki są to materiały niepełnowartościowe, dlatego też z reguły nie znajdują zastosowania w danym zakładzie i w związku z tym są przeznaczone do sprzedaży. Najczęściej są to pozostałości materiałów zużytych w procesie produkcji lub uszkodzone podczas produkcji, czy też...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /395

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OBROTY WEWNĘTRZNE

  Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki, to grupa zdarzeń występujących w jednostce gospodarczej, w wyniku których jednostka wykorzystuje na własne potrzeby wytworzone przez siebie wyroby gotowe bądź też usługi. Do zdarzeń tych można zaliczyć: 1) przekazanie wyrobów gotowych własnej...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /2 152

  praca w formacie txt

Do góry