Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  ODSETKI ZA ZWŁOKĘ

  Przysługujące wierzycielowi (m.in. kredytodawcy, finansującemu) za regulowane przez dłużnika (m.in. kredytobiorcę, korzystającego) zobowiązania z tytułu dostaw, umów, robót i usług i innych w okresie przekraczającym ustalony w umowie termin spłaty.

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /274

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNIKA JEDNOSTKI

  Obejmuje odpowiedzialność za zapewnienie zgodności działalności gospodarczej jednostki z przepisami prawa, statutem lub umową. Zgodnie z ustawą o rachunkowości jest on także odpowiedzialny za sporządzenie sprawozdania finansowego, za jego prawidłowość i rzetelność oraz za prawidłowość ksiąg...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /918

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OPAKOWANIA

  Składniki jednorazowego lub wielorazowego użytku służące ochronie i zabezpieczeniu określonych aktywów przed uszkodzeniem czy zepsuciem, wykorzystywane w transporcie i magazynowaniu. Ze względu na pełnione przez nie funkcje wyróżnia się:

  1) o. bezpośrednie, stanowiące integralny składnik produktu i...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /4 699

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODSZKODOWANIA I ŚWIADCZENIA

  Podstawowa kategoria wynikowa w zakresie kosztów w zakładzie ubezpieczeń. W sprawozdaniu finansowym prezentowana jest w szyku rozwiniętym, tzn. poprzez wartość kilku kategorii uszczegóławiających ekonomicznie złożoną interpretację tej kategorii.

  Dzięki temu możliwa jest pogłębiona analiza czynników...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /1 272

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODPOWIEDZIALNOŚĆ KSIĘGOWEGO

  Związana jest z zajmowanym stanowiskiem i funkcjami pełnionymi w jednostce.

  Odpowiedzialność majątkowa. Jest następstwem szkody majątkowej powstałej w jednostce. Podstawą odpowiedzialności za szkodę może być umowa cywilnoprawna bądź o pracę. Z przepisów art. 471 i 472 k.c. wynika, że księgowy...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /4 172

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODSZKODOWANIA I ŚWIADCZENIA BRUTTO

  Wszystkie koszty ponoszone przez ubezpieczyciela w związku z wywiązywaniem się z umowy ubezpieczenia, to jest w przypadku wystąpienia tzw. wypadku ubezpieczeniowego, czyli skutku ubezpieczanego ryzyka oraz w przypadku innych, wynikających z warunków ubezpieczenia, czynników, które obligują zakład...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /1 351

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODPOWIEDZIALNOŚĆ RADY NADZORCZEJ

  Rada nadzorcza jest uprawniona i zobowiązana do sprawowania stałego nadzoru nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Do szczególnych obowiązków należy ocena sprawozdań finansowych za rok obrotowy oraz sprawozdań zarządu z działalności spółki, ocena wniosków zarządu...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /864

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODSZKODOWANIA I ŚWIADCZENIA NA UDZIALE WŁASNYM

  Odszkodowania i świadczenia brutto pomniejszone o kwoty otrzymane lub należne od reasekuratorów i retrocesjonariuszy z tytułu partycypowania w wypłaconych odszkodowaniach i świadczeniach, i zgodnie z zawartymi umowami reasekuracji. Partycypowanie reasekuratorów i retrocesjonariuszy obejmuje w szczególności:...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /1 806

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZARZĄDU

  Wynika z zapisów kodeksu spółek handlowych. Wyróżnić można odpowiedzialność karną i cywilną członków zarządu spółki. Do odpowiedzialności karnej mogą być pociągnięci członkowie zarządu m.in. z tytułu: działania na szkodę spółki; niezgłoszenia upadłości spółki, pomimo powstania warunków...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /2 827

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OGŁOSZENIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

  Kierownik jednostki gospodarczej, która zobowiązana jest zgodnie z ustawą o rachunkowości do corocznego badania rocznych sprawozdań finansowych, powinien w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania złożyć do ogłoszenia: wprowadzenie do sprawozdania finansowego stanowiące część informacji...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /1 653

  praca w formacie txt

Do góry