Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  OPERACJE BANKOWE

  Stosunki umowne między bankiem a klientem powiązane z określonymi świadczeniami wzajemnymi; wszystkie rodzaje czynności bankowych, które mogą być wykonywane przez banki. Wyróżnia się następujące rodzaje o.b.: bierne (pasywne), czynne (aktywne), pośredniczące, pozostałe.

  O.b. pasywne to pozyskiwanie...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /2 823

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

  Państwowy fundusz celowy w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych. Utworzono go na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ma osobowość prawną. Organami Funduszu są rada nadzorcza i zarząd. Natomiast działalność PFRON nadzoruje...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /2 197

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ORGANY ZATWIERDZAJĄCE SPRAWOZDANIA FINANSOWE

  Są nimi:

  1) w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością - zgromadzenie wspólników;

  2) w spółkach akcyjnych - walne zgromadzenie akcjonariuszy;

  3) w przedsiębiorstwach będących własnością lub współwłasnością osób fizycznych oraz w spółkach osobowych - właściciele (współwłaściciele...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /1 035

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OPINIA BIEGŁEGO REWIDENTA

  Czynności poświadczające (atestacyjne) wykonywane przez biegłego rewidenta, tj. czynności, do których z mocy prawa uprawniony jest wyłącznie biegły rewident, kończą się wydaniem na piśmie, w języku polskim, o. wyrażającej ogólne zdanie biegłego rewidenta o rzetelności, tj. zgodności z prawdą...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /8 881

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OVERNIGHT (O/N)

  Określenie dotyczące terminów jednodniowych w operacjach bankowych. Oznacza, że bank pożyczający otrzymuje pieniądze w dniu zawarcia transakcji i zwraca je w następnym dniu roboczym.  

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /203

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OPUST

  Zniżka, upust cenowy, jest obniżką ceny sprzedaży, przyznawaną nabywcy z różnych tytułów. O. od ceny może być przyznawany z tytułu zakupu większej ilości produktów, szybkiego terminu płatności, dostarczenia gorszej jakości bądź mniejszej ilości produktów. Jednostki gospodarcze stosują...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /390

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAMIĘĆ KOMPUTERA

  Wykonuje dwie zasadnicze funkcje: przechowuje dane i umożliwia operacje na danych. W komputerze wyodrębnia się pamięć operacyjną i pamięć zewnętrzną. Operacyjna jest podręcznym magazynem chwilowo przechowywanych danych, charakteryzuje się bardzo krótkim czasem dostępu liczonym w nanosekundach. W...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /746

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OPCJE

  Option, rodzaj pochodnych instrumentów finansowych.

  O. kupna, call option (o.k.) jest kontraktem dającym kupującemu o. (option holder) prawo do zakupu (call option) aktywu, zwanego bazowym (underlying asset), na który o. jest wystawiona, i obligującym sprzedającego o., zwanego wystawcą o. (writer), do...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /3 853

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODSETKI KARNE

  Przewidziane są w umowach cywilnoprawnych, zwykle jako dodatkowe zastrzeżenie umowy, na mocy którego strony w przypadku opóźnienia bądź zwłoki w spełnieniu świadczenia zobowiązują się do zapłacenia o.k. Ich wysokość określana jest procentowo.

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /271

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OKRESOWE ROZLICZENIA SALDAMI

  Rozliczenie realizowane w formie kompensaty wzajemnych wierzytelności między kontrahentami świadczącymi sobie wzajemnie usługi lub dostawy. O.r.s. polega na tym, że tylko jeden z kontrahentów dokonuje rozliczenia różnicy, w ustalonym momencie przelewając środki na rachunek drugiego.

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /306

  praca w formacie txt

Do góry