Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  PLAN FINANSOWY

  Roczny plan finansowy, jest uszczegółowieniem wycinka planu dochodów i wydatków budżetu przypisanego do realizacji danej jednostce. Stanowi on podstawę gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, środków specjalnych, gospodarstw pomocniczych i funduszy celowych. Szczegółowość p.f...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /404

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PARYTET WALUTOWY

  Relacja określająca ilość krajowych jednostek pieniężnych, jaką trzeba zapłacić za zagraniczną jednostkę pieniężną; stosunek wymiany pomiędzy daną jednostką pieniężną a jedną lub kilkoma jednostkami pieniężnymi.

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /234

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODSYSTEM INFORMATYCZNY RACHUNKOWOŚCI

  Część systemu informatycznego rachunkowości, która sama przedstawia system. Bazując na niezbędnej infrastrukturze technologicznej, kształtuje własną wyspecjalizowaną aplikację do rozwiązywania określonego fragmentu problemów rachunkowości danej organizacji, np. podsystem informatyczny rachunkowości...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /434

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ORGANIZACJA INFORMATYCZNEGO SYSTEMU RACHUNKOWOŚCI

  Projektowanie systemu, organizowanie rachunkowości w środowisku informatycznym, to synergiczne spajanie składników środowiska informatycznego rachunkowości z częściami systemu rachunkowości, następujące przez dobór i łączenie tych składników z częściami systemu rachunkowości w toku budowania i.s.r...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /13 147

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAŃSTWOWE FUNDUSZE CELOWE

  Realizują zadania państwa wyodrębnione z budżetu. W świetle ustawy o finansach publicznych p.f.c. jest fundusz ustawowo powołany, którego przychody pochodzą ze środków publicznych, a wydatki przeznaczone są na realizację wyodrębnionych zadań. P.f.c. może działać jako osoba prawna lub stanowić...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /2 759

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ORGANIZACJA RACHUNKOWOŚCI

  Polega na działaniu zmierzającym do logicznego i skutecznego powiązania ze sobą wszystkich czynności oraz środków technicznych związanych z ewidencją stanu majątkowego przedsiębiorstwa z dokumentacją, ewidencją i przetwarzaniem operacji gospodarczych wynikających z jego działalności gospodarczej...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /4 613

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAŃSTWOWE JEDNOSTKI BUDŻETOWE

  To jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych, które - co do zasady - pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadzają na rachunek dochodów budżetu państwa. P.j.b., uzyskujące dochody z: 1) opłat za udostępnienie dokumentacji przetargowej; 2) spadków, zapisów i...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /2 439

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ORGANIZACJE KSIĘGOWYCH W POLSCE

  Stowarzyszenie Księgowych w Polsce powstało w 1907 r. pod nazwą Związku Buchalterów w Warszawie. Obecnie ma 26 oddziałów w całej Polsce oraz wiele kół i klubów branżowych. W strukturach Stowarzyszenia znajduje się również Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, prowadzący aktywną działalność...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /1 083

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAŃSTWOWY DŁUG PUBLICZNY

  Przez to pojęcie rozumie się nominalne zadłużenie podmiotów sektora finansów publicznych ustalone po wyeliminowaniu przepływów finansowych pomiędzy podmiotami należącymi do tego sektora.

  P.d.p. obejmuje zobowiązania sektora finansów publicznych z następujących tytułów: wyemitowanych papierów...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /641

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ORGANY PODATKOWE

  Stanowią zasadniczy trzon administracji finansowej. Działają na podstawie ustaw podatkowych oraz Ordynacji podatkowej. Organy te są właściwe w sprawach dotyczących ustalania i określania zobowiązań podatkowych, kontroli podatkowej, zabezpieczania, poboru i egzekucji zobowiązań podatkowych oraz ich...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /1 796

  praca w formacie txt

Do góry